09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ПЕЧАЛБА ОТ НЕПРЕРАБОТЕНА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ПРЕОТСТЪПВА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Дружество е регистриран земеделски стопанин и преотстъпва корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО за данъчната си печалба от производство на непреработена растителна продукция.
През настоящата година, извън приходите от продажба на земеделската продукция, са реализирани и следните приходи от:
- получени субсидии по Схема за единни плащания на площ (СЕПП);
- възстановен акциз за горивата по Схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство;
- застрахователни обезщетения за погинала земеделска продукция в резултат на градушка, за което дружеството разполага с документ от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ и градушката е квалифицирана като непреодолима сила.
Въпрос: Участват ли посочените приходи при определянето на данъчната печалба от производство на непреработена растителна продукция, за която е налице право на преотстъпване на данък по чл.189б от ЗКПО?
Становище: Съгласно чл.189б, ал.1 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Като се има предвид, че по отношение на посочените във въпроса счетоводни приходи ЗКПО не съдържа правила, различни от счетоводните, те участват в непроменен вид и размер при определянето на данъчния финансов резултат на дружеството. От друга страна участието на приходите от застрахователно обезщетение за погинала земеделска продукция в резултат на непреодолима сила при формирането на данъчната печалба от производство на непреработена  растителна продукция, за която се преотстъпва данък, е общо взето ясно. Известна особеност, която се нуждае от пояснение, е налице по отношение на същността на СЕПП и на Схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП