09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО В ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Дружество преотстъпва корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО, като дейността му се състои в производство на непреработена животинска продукция.
Преотстъпеният за 2018 г. данък е инвестиран през 2019 г. в обновяване и реконструкция на селскостопански сгради, в които се отглеждат животните, състоящи се в разширение на сградите и в цялостна подмяна на покривите им. Извършените в тази връзка разходи възлизат на повече от 50 на сто от новата стойност на сградите, като с тях е коригирана балансовата стойност на тези активи.
Въпрос: Изпълнени ли са условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл.189б от ЗКПО, след като данъкът е инвестиран не в придобиване или изграждане на нови селскостопански сгради, а в обновяване и реконструкция на съществуващи сгради?

Становище: Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл.189б, ал. 2, т. 1 - 9 от ЗКПО. Две от тези условия - по т. 1 и по т. 8  са пряко относими към така поставения въпрос. Първото условие е преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, а второто - активите, в които се инвестира данъкът, да не заместват съществуващи активи.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП