09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА АРЕНДА, НЕИЗПЛАТЕНА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ НА ГОДИНАТА НА НАЧИСЛЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Дружество е земеделски стопанин, който е сключил договори за аренда със собственици на земеделска земя - физически лица. По силата на чл. 8, ал. 4 и 5 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) арендното плащане може да се дължи в пари и/или в земеделски продукти, като ако не е уговорено друго, то се дължи в първия работен ден след изтичане на стопанската година. Съгласно § 2, т. 3 от ДР на ЗАЗ стопанската година обхваща времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
В някои случаи арендата не е изплатена към 31 декември на съответната година, през която става дължима. Същата обаче е калкулирана в себестойността на произвежданата земеделска продукция, която обичайно се продава в рамките на една или повече следващи календарни години.
Въпрос: Намира ли и кога намира приложение разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО?
Становище: Съгласно чл.2, ал.1 от ЗАЗ с договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора (който може да бъде земеделска земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство), а арендаторът - да извърши определено арендно плащане.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП