09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ДОКАЗВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКА И НА ВРЪЗКАТА ИМ С ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
За 2017 г. дружество е отчело командировъчни разходи в размер на 30 000 лв., но при извършена ревизия органът по приходите е извършил преобразуване на счетоводния финансов резултат с тези разходи на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО, като ги квалифицирал като разходи, несвързани с дейността.
Правилно ли е това данъчно третиране, при условие че за доказване на извършените разходи и на връзката им с дейността дружеството разполага със заповеди за командировка, пътни листове и доклади за извършена работа?
Становище: Съгласно чл.33, ал.1 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за пътуване и престой на изброени в разпоредбата физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице. От друга страна, разпоредбата на чл. 26, т. 1 от ЗКПО предвижда, че не се признават за данъчни цели счетоводни разходи, несвързани с дейността.
На пръв поглед изброените във въпроса документи са достатъчни за доказване на връзката с дейността на разходите за командировки, но за илюстрация на възможните пропуски, които биха опорочили доказателствената им тежест и оттам биха поставили под съмнение връзката на командировъчните разходи с дейността на дружеството, може да послужи един казус от практиката на Върховния административен съд (ВАС). Касае се за Решение № 14764 от 29.11.2018 г. по адм. д. № 7945/2018 г., І отд., в което е разгледан следният случай:


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП