09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Писмо № 24-38-40 от 29.07.2019 г. на НАП относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при използване на възстановените на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази 50 на сто от дължимите о

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Изх. № 24-38-40
София, 29.07.2019 г.

Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при използване на възстановените на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази 50 на сто от дължимите осигурителни вноски на работещите по трудово правоотношение лица с увреждания

Фактическа обстановка:
Дружеството, което представлявате, е специализирано предприятие за хора с увреждания. От Агенцията за хора с увреждания Ви се възстановяват 50 на сто от внесените задължителни осигурителни вноски, направени за сметка на работодателя. Всяка година се издава заповед на управителя за разходването на тези средства. Описвате две фактически обстановки и казуси:

І. Изплатена е еднократна финансова помощ на служител по трудови правоотношения за извършена медицинска интервенция, като се покрива изцяло сумата по издадената фактура от болничното заведение. Финансовата помощ е регламентирана във Ваша заповед и е за сметка на възстановените осигурителни вноски, тъй като лицето е с намалена работоспособност.
Въпроси:
1. Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатената финансова помощ?
2. Дължи ли се данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?
3. Признат разход ли е за данъчни цели?
4. Ако е разход, несвързан с дейността, следва ли да се посочи в увеличение на финансовия резултат?

ІІ. Съгласно заповед на управителя на дружеството всички работници и служители и членовете на техните семейства имат право на петдневно пребиваване в база за профилактика и отдих (БПО) ….. Престоят на работниците и служителите по трудово правоотношение е изцяло за сметка на работодателя. Членовете на семействата на работниците и служителите, в рамките на регламентирания за една календарна година петдневен престой, с четири нощувки, не заплащат стойността на нощувките. Съгласно т. 2.4. от издадената от управителя заповед е посочено, че разходите за лицата с намалена работоспособност ще са за сметка на възстановените средства от осигурителни вноски.
Въпроси:
1. Разходите за пребиваване в БПО …. социални разходи, предоставени в натура ли са, след като ще се отчитат по различен начин - разходите за лицата с намалена работоспособност ще са за сметка на възстановените осигурителни вноски?
2. Върху сумата за престой на работници и служители, които не са с намалена работоспособност, ще се начисляват ли осигурителни вноски и дължи ли се данък по ЗДДФЛ?
3. Върху сумата за престой на работниците с намалена работоспособност, която е за сметка на възстановените осигурителни вноски, дължат ли се осигурителни вноски и данъци?
4. Сумата, платена за нощувки в полза на лицата от семейството на работника или служителя, доход ли е за тези лица или е доход за работника/служителя?
5. Признати разходи ли са за данъчни цели разходите за трудоустроените и не трудоустроени работници и служители и членовете на техните семейства?
6. Може ли да се счита отговорът на запитване с изх. №24-33-87 от 29.11.2011 г. на ЦУ на НАП за актуален към момента?

Становище: Правни основания за получаване на средствата:

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази се възстановяват 50 на сто от дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение лица. Според ал. 2 средствата по ал. 1 се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с трайни увреждания и подкрепящия ги персонал, а в ал. 3 се посочва, че контролът относно използването на възстановените средства се осъществява от АХУ по ред, определен с наредба на министъра на труда и социалната политика.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП