26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПРОМЕНИ В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ПРОМЕНИ В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство

1. Осигурени по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО
По реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО се осигуряват лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО. За работниците и служителите, управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон, и лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, здравноосигурителният доход е равен на дохода, върху който се дължат осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Здравноосигурителните вноски се дължат върху получените, начислените, но неизплатени или неначислените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по дейности и групи професии, определени в Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. и върху не повече от максималния осигурителен доход, който за 2019 г. е в размер на 3000 лв.
Здравноосигурителната вноска през 2019 г. не се променя и е 8 на сто. Не се променя и разпределението на вноската между осигурителя и осигуреното лице - съотношението е 4,8 на сто и 3,2 на сто.

• За членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение, без да имат сключено трудово правоотношение с кооперацията, здравноосигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени възнаграждения, но върху не по-малко от минималната работна заплата от 560 лв. и върху не повече от максималния осигурителен доход.
Здравноосигурителната вноска се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 4,8 на сто и 3,2 на сто.
• За държавните служители по Закона за държавния служител, съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет, военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО и кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт, здравноосигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени възнаграждения, но върху не по-малко от минималната работна заплата от 560 лв. и върху не повече от максималния осигурителен доход.
Здравноосигурителната вноска е изцяло за сметка на съответния бюджет и е в размер 8 на сто.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП