26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Дан

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство

Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, са обнародвани в ДВ, бр. 9 от 29 януари 2019 г.
Измененията синхронизират текстовете на наредбата с направените промени в Кодекса за социално осигуряване. Дадени са и допълнителни правомощия на органите на Националния осигурителен институт за действия, които могат да се извършват служебно от тях. Направени са и някои промени, които целят улесняване на попълването на данните за осигурените лица/самоосигуряващите се лица.
В някои от текстовете на наредбата са направени изменения във връзка с промяната на Закона за търговския регистър, чието наименование е променено на Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Това означава, че считано от 1 януари 2019 г., в Закона се урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра не само на търговците, но и на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Поради това ЕИК по търговския регистър вече се нарича ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Съгласно изменението на чл. 2, ал. 1 от Наредбата този ЕИК се вписва в декларации Образец № № 1, 3 и 5. Подобно изменение е направено и по отношение вписванията в декларация № 6 от Наредбата в чл.2, ал.2 т.1. В тази връзка са изменени и чл. 6, ал. 7 и изречение първо на чл. 8, ал. 1 от Наредбата.
В чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата се заличават думите „ползваните данъчни облекчения чрез работодателя“, което означава, че тези данни вече не се вписват в декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице“. Останалите данни за осигуреното лице, които се вписват в декларацията през 2019 г., не се променят.
В чл. 3 от Наредбата са регламентирани сроковете за подаване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, които през 2019 г. не се променят. Направено е допълнение в ал. 5 на посочената разпоредба, която регламентира задължението за подаване на данни за минало време. Данните от осигурителите и самоосигуряващите се се подават само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30-и април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП