26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

НА­РЕД­БА ЗА ОТ­ПУС­КА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ОБЕЗ­ЩЕ­ТЕ­НИЯ ЗА БЕЗ­РА­БО­ТИ­ЦА

НА­РЕД­БА ЗА ОТ­ПУС­КА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ОБЕЗ­ЩЕ­ТЕ­НИЯ ЗА БЕЗ­РА­БО­ТИ­ЦА

(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г., ДВ, бр. 74 от 2002 г., ДВ, бр. 19 от 2004 г., ДВ, бр. 15 от 2007 г., ДВ, бр. 13, 67 и 88 от 2009 г., ДВ, бр. 2 от 2010 г., ДВ, бр.13 от 2011 г., ДВ, бр. 16 от 2012г., ДВ, бр. 33 от 2013 г., ДВ, бр. 17, 55 от 2014 г., ДВ, бр. 20 от 2015г., ДВ, бр. 17 от 2016 г., ДВ, бр. 29 и 102 от 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 2019 г.)

Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, и акт за прекратяване на правоотношението - за справка.
(1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна и акт за прекратяване на правоотношението - за справка.
(2) (отм., ДВ, бр.13 от 2011 г.)
(3) Па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца, при­до­би­ти при ус­ло­ви­я­та на чл. 230 и чл. 231 от За­ко­на за от­б­ра­на­та и въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия се от­пус­кат въз ос­но­ва на заявление декларация по об­ра­зец съг­лас­но при­ло­же­ние № 3, към ко­е­то се при­ла­гат:
1. (отм., ДВ, бр. 17 от 2014 г. )
2. (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) акт за прек­ра­тя­ва­не на пра­во­от­но­ше­ни­е­то - за справка;
3. удос­то­ве­ре­ние на ко­ман­ди­ра (на­чал­ни­ка) на во­ен­но­то фор­ми­ро­ва­ние, в ко­е­то е пре­мес­тен во­ен­нос­лу­же­щи­ят за да­та­та на пре­мес­т­ва­не и или за вре­ме­то на учас­тие в меж­ду­на­род­на опе­ра­ция (ми­сия);
4. (отм., ДВ, бр. 102 от 2017 г. )
(4) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Заявление декларация по ал. 1 и 3 се подава лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП), или с персонален идентификационен код (ПИК) в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).
(4) (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Заявление декларация по ал. 1 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.
(5) (отм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Заявление декларация по ал. 3 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт.
(6) (доп. и изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) При прието заявление декларация с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на заявление декларацията, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. Уведомяването се извършва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.
(7) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(8) Ако в 15-дне­вен срок от да­та­та на уве­до­мя­ва­не­то не­ред­нос­ти­те не бъ­дат от­с­т­ра­не­ни и/или лип­с­ва­щи­те до­ку­мен­ти не бъ­дат пред­с­та­ве­ни в те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на НОИ, пре­цен­ка­та на пра­во­то и оп­ре­де­ля­не­то на раз­ме­ра на па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца се пра­ви въз ос­но­ва на на­лич­ни­те ре­дов­ни до­ку­мен­ти и на дан­ни­те по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.
Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 27 от 2017 г.) По пър­во­на­чал­но пос­тъ­пи­ло заявление декларация се със­та­вя до­сие, съ­дър­жа­що заявление декларация­та, и приложените към него документи, всич­ки пос­лед­ва­щи за­яв­ле­ния и жал­би на ли­це­то и пос­та­но­ве­ни­те ак­то­ве по пра­во­то му на обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца.
(2) До­си­е­то по ал. 1 се съх­ра­ня­ва в те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на НОИ, чрез ко­е­то се из­п­ла­ща обез­ще­те­ни­е­то.
Чл. 3. (1) Па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, при­до­би­то при ус­ло­ви­я­та на чл. 54а, ал. 1 КСО, се из­п­ла­ща от да­та­та на пос­лед­но­то прек­ра­тя­ва­не на оси­гу­ря­ва­не­то, ако заявление декларация­та по чл. 1 е по­да­де­но в 3 - ме­се­чен срок и ли­це­то се е ре­гис­т­ри­ра­ло ка­то без­ра­бот­но в Аген­ци­я­та по за­е­тост­та в срок 7 ра­бот­ни дни от та­зи да­та.
(2) Ко­га­то заявление декларация­та по чл. 1 е по­да­де­но след из­ти­ча­не на 3-ме­сеч­ния срок по ал. 1 по не­у­ва­жи­тел­ни при­чи­ни, обез­ще­те­ни­е­то се из­п­ла­ща от да­та­та на заявление декларация­та за оп­ре­де­ле­ния в КСО пе­ри­од, на­ма­лен със за­къс­не­ни­е­то. Пе­ри­о­дът на за­къс­не­ни­е­то е вре­ме­то от да­та­та, след­ва­ща из­ти­ча­не­то на 3-ме­сеч­ния срок до де­ня, пред­хож­дащ да­та­та на по­да­ва­не на заявление декларация­та.
(3) Ко­га­то заявление декларация­ по чл. 1 е по­да­де­но след из­ти­ча­не на 3-ме­сеч­ния срок по ал. 1 по ува­жи­тел­ни при­чи­ни, удос­то­ве­ре­ни с офи­ци­а­лен до­ку­мент, и ли­це­то се е ре­гис­т­ри­ра­ло ка­то без­ра­бот­но в Аген­ци­я­та по за­е­тост­та в срок 7 ра­бот­ни дни от да­та­та на пос­лед­но­то прек­ра­тя­ва­не на оси­гу­ря­ва­не­то, обез­ще­те­ни­е­то се из­п­ла­ща от та­зи да­та за оп­ре­де­ле­ния в КСО пе­ри­од.
(4) Ако заявление декларация­ по чл. 1 е по­да­де­но в 3-ме­сеч­ния срок по ал. 1, а ли­це­то се е ре­гис­т­ри­ра­ло ка­то без­ра­бот­но в Аген­ци­я­та по за­е­тост­та след из­ти­ча­не на сро­ка от 7 ра­бот­ни дни от пос­лед­но­то прек­ра­тя­ва­не на оси­гу­ря­ва­не­то по не­у­ва­жи­тел­ни при­чи­ни, обез­ще­те­ни­е­то се из­п­ла­ща от да­та­та на ре­гис­т­ра­ци­я­та на ли­це­то в Аген­ци­я­та по за­е­тост­та за оп­ре­де­ле­ния в КСО пе­ри­од, на­ма­лен със за­къс­не­ни­е­то. Пе­ри­о­дът на за­къс­не­ни­е­то е вре­ме­то от де­ня, след­ващ да­та­та на из­ти­ча­не на сро­ка за ре­гис­т­ра­ция в Аген­ци­я­та по за­е­тост­та до де­ня, пред­хож­дащ да­та­та на ре­гис­т­ра­ция, на ко­я­то ли­це­то се е ре­гис­т­ри­ра­ло ка­то без­ра­бот­но.
(5) Из­п­ла­ща­не­то на па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца се спи­ра при ус­ло­ви­я­та на чл. 54г КСО.
(6) Из­п­ла­ща­не­то на обез­ще­те­ни­е­то за без­ра­бо­ти­ца се прек­ра­тя­ва при ус­ло­ви­я­та на чл. 54д, ал. 1 КСО от да­та­та на нас­тъп­ва­не на съ­от­вет­но­то об­с­то­я­тел­с­т­во.За прек­ра­тя­ва­не из­п­ла­ща­не­то на па­рич­но­то обез­ще­те­ние ли­це­то по­да­ва дек­ла­ра­ция по об­ра­зец съг­лас­но при­ло­же­ние No 5 в срок до 7 ра­бот­ни дни от да­та­та на нас­тъп­ва­не на съ­от­вет­но­то об­с­то­я­тел­с­т­во.
(7) Из­п­ла­ща­не­то на па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца се въз­с­та­но­вя­ва при ус­ло­ви­я­та на чл. 54д, ал. 5 КСО за ос­та­ва­щия към да­та­та на прек­ра­тя­ва­не­то пе­ри­од, ако ли­це­то се е ре­гис­т­ри­ра­ло ка­то без­ра­бот­но в Аген­ци­я­та по за­е­тост­та в срок 7 ра­бот­ни дни от прек­ра­тя­ва­не на тру­до­ва­та дей­ност. Ако ре­гис­т­ра­ци­я­та е нап­ра­ве­на след то­зи срок по не­у­ва­жи­тел­ни при­чи­ни, из­п­ла­ща­не­то на па­рич­но­то обез­ще­те­ние се въз­с­та­но­вя­ва от да­та­та на но­ва­та ре­гис­т­ра­ция за ос­та­ва­щия към да­та­та на прек­ра­тя­ва­не­то пе­ри­од, на­ма­лен със за­къс­не­ни­е­то.
(8) Из­п­ла­ща­не­то на па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, прек­ра­те­но на ос­но­ва­ние чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, се въз­с­та­но­вя­ва от да­та­та на но­ва­та ре­гис­т­ра­ция за ос­та­ва­щия към та­зи да­та пе­ри­од.
(9) (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) За въ­зоб­но­вя­ва­не и въз­с­та­но­вя­ва­не из­п­ла­ща­не­то на па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца ли­ца­та по­да­ват дек­ла­ра­ция по об­ра­зец съг­лас­но при­ло­же­ние № 5 в срок до 7 ра­бот­ни дни от от­па­да­не на съ­от­вет­но­то об­с­то­я­тел­с­т­во, до­ве­ло до спи­ра­не или прек­ра­тя­ва­не на из­п­ла­ща­не­то.
(10) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Декларацията по образец съгласно приложение № 5 се подава по реда на чл. 1, ал. 4.
(10) Дек­ла­ра­ци­я­та по об­ра­зец съг­лас­но при­ло­же­ние № 5 се по­да­ва на хар­ти­ен но­си­тел или по елек­т­ро­нен път чрез из­пол­з­ва­не на ква­ли­фи­ци­ран елек­т­ро­нен под­пис или пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код на по­да­те­ля.
Чл. 4. (отм., бр. 19 от 2004 г.).
Чл. 5. (1) Па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца се от­пус­ка, от­каз­ва, из­ме­ня, спи­ра, въ­зоб­но­вя­ва, прек­ра­тя­ва и въз­с­та­но­вя­ва с раз­по­реж­да­не на длъж­нос­т­но­то ли­це, на ко­е­то е въз­ло­же­но ръ­ко­вод­с­т­во­то на оси­гу­ря­ва­не­то за без­ра­бо­ти­ца или дру­го длъж­нос­т­но ли­це, оп­ре­де­ле­но от ръ­ко­во­ди­те­ля на те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на НОИ, или на упъл­но­мо­ще­но от не­го длъж­нос­т­но ли­це. Длъж­нос­т­но­то ли­це се про­из­на­ся в 14-дне­вен срок от по­да­ва­не на заявление декларация­та или от нас­тъп­ва­не на съ­от­вет­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва.
(2) (отм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Об­раз­ци­те на раз­по­реж­да­ни­я­та по ал. 1 се ут­вър­ж­да­ват от уп­ра­ви­те­ля на НОИ.
(3) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ. Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път, по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление, на посочен електронен адрес. Разпореждането за изменяне размера на паричното обезщетение за безработица във връзка с определен нов минимален и/или максимален дневен размер по чл. 54б, ал. 2 КСО се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.
(4) Раз­по­реж­да­ни­я­та по ал. 1 мо­гат да се об­жал­ват по ре­да на гла­ва ос­ма от КСО.
Чл. 6. (1) (отм., ДВ, бр. 33 от 2013 г.)
(2) Ко­га­то по ре­да на чл. 54ж, ал. 2 от КСО се оп­ре­де­ли па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца в по-го­лям раз­мер, раз­ли­ка­та се из­п­ла­ща от да­та­та на пър­во­на­чал­но­то от­пус­ка­не на обез­ще­те­ни­е­то.
(3) Ко­га­то по ре­да на чл. 54ж, ал. 2 от КСО се оп­ре­де­ли па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца в по-ма­лък раз­мер, по от­но­ше­ние на не­ос­но­ва­тел­но по­лу­че­ни­те су­ми се при­ла­гат чл. 114 и 115 КСО.
Чл. 7. (1) (отм., ДВ, бр.13 от 2011 г.)
(2) Ли­це, ко­е­то не е дек­ла­ри­ра­ло в сро­ко­ве­те по чл. 3 за нас­тъ­пи­ли из­ме­не­ния, ко­и­то се от­ра­зя­ват вър­ху ос­но­ва­ни­е­то за по­лу­ча­ва­не на па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, вър­ху пе­ри­о­да за из­п­ла­ща­не или раз­ме­ра му, и про­дъл­жа­ва да го по­лу­ча­ва, връ­ща неп­ра­во­мер­но по­лу­че­на­та су­ма с лих­ва­та по чл. 113 КСО.
(3) Длъж­нос­т­но­то ли­це по чл. 54ж КСО из­да­ва раз­по­реж­да­не за въз­с­та­но­вя­ва­не на не­ос­но­ва­тел­но из­п­ла­те­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца, ко­е­то под­ле­жи на доб­ро­вол­но из­пъл­не­ние в 14-дне­вен срок от връч­ва­не­то.
(4) В сро­ка по ал. 3 ли­це­то мо­же да за­я­ви, че же­лае да по­га­си дъл­жи­ма­та су­ма за­ед­но с лих­ви­те вър­ху нея на внос­ки за не по­ве­че от ед­на го­ди­на. Ръ­ко­во­ди­те­лят на съ­от­вет­но­то те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на НОИ пре­це­ня­ва фи­нан­со­во­то със­то­я­ние на ли­це­то и из­да­ва ре­ше­ние по чл. 116, КСО за раз­с­ро­че­но из­п­ла­ща­не, в ко­е­то оп­ре­де­ля раз­ме­ра на внос­ки­те и сро­ко­ве­те за из­п­ла­ща­не­то им. При не­из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то дъл­жи­ми­те су­ми се съ­би­рат при­ну­ди­тел­но.
(5) (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Дъл­жи­ми­те су­ми по раз­по­реж­да­ни­я­та по ал. 3, как­то и дру­ги неоснователно по­лу­че­ни су­ми за оси­гу­ри­тел­ни пла­ща­ния мо­гат да се прих­ва­щат от по­ла­га­що се обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца по ре­да на чл. 114, ал. 5 КСО.
(6) При не­въз­мож­ност су­ми­те да бъ­дат съб­ра­ни по ре­да на ал. 4 и 5 пре­пис­ка­та се из­п­ра­ща на пуб­лич­ния из­пъл­ни­тел за при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние по ре­да на Да­нъч­но-оси­гу­ри­тел­ния про­це­су­а­лен ко­декс.
(7) (отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
Чл. 8. (1) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Осигурителният стаж се ус­та­но­вя­ва с дан­ни­те по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с тру­до­ви, слу­жеб­ни и оси­гу­ри­тел­ни книж­ки и с до­ку­мент по об­ра­зец, ут­вър­ден от уп­ра­ви­те­ля на НОИ. Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, се удостоверява с документ, предвиден в съответния договор или регламент. Оси­гу­ри­те­лен стаж, при­до­бит по за­ко­но­да­тел­с­т­во­то на дър­жа­ва, с ко­я­то Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия има склю­чен меж­ду­на­ро­ден до­го­вор в об­ласт­та на со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не, се удос­то­ве­ря­ва с до­ку­мент, пред­ви­ден в съ­от­вет­ния до­го­вор.
(2) При оп­ре­де­ля­не на сро­ка за из­п­ла­ща­не на обез­ще­те­ни­е­то за без­ра­бо­ти­ца се взе­ма пред­вид вре­ме­то:
1. (отм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.)
2. (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) зачетено за осигурителен стаж след 31 декември 2001 г., по време на който лицата са били осигурени за безработица.
3. (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
3. за­че­те­но въз ос­но­ва на до­ку­мент, удос­то­ве­ря­ващ оси­гу­ри­те­лен стаж, при­до­бит по за­ко­но­да­тел­с­т­во­то на дър­жа­ва, с ко­я­то Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия има меж­ду­на­ро­ден до­го­вор в об­ласт­та на со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не.
(3) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, но не представя необходимите документи, се извършва проверка и този стаж се удостоверява по установения ред.
(3) Ко­га­то ли­це­то дек­ла­ри­ра оси­гу­ри­те­лен стаж, при­до­бит в дру­га дър­жа­ва, но не при­те­жа­ва не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти, съ­от­вет­но­то те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на НОИ уве­до­мя­ва служ­ба­та в НОИ, на ко­я­то е въз­ло­же­но при­ла­га­не­то на меж­ду­на­род­ни­те до­го­во­ри, да бъ­де из­вър­ше­на не­об­хо­ди­ма­та про­вер­ка и удос­то­ве­ря­ва­не на то­зи стаж по ус­та­но­ве­ния с меж­ду­на­род­ния до­го­вор ред. Из­да­де­но­то удос­то­ве­ре­ние, пот­вър­ж­да­ва­що за­че­тен оси­гу­ри­те­лен стаж от дру­га дър­жа­ва, се из­п­ра­ща на съ­от­вет­но­то те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на НОИ.
(4) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случай, че по представен документ, удостоверяващ осигурителен стаж и/или доход по законодателството на държава, с която се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност в областта на социалната сигурност, е необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или доход, до постъпване на отговор от компетентната институция на другата държава преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.
Чл. 9. (1) При оп­ре­де­ля­не на сред­но­дневния оси­гу­ри­те­лен до­ход, от кой­то се из­чис­ля­ва днев­но­то па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, се взе­мат пред­вид до­хо­ди­те за пос­лед­ни­те 24 ка­лен­дар­ни ме­се­ца, пред­хож­да­щи ме­се­ца на прек­ра­тя­ва­не на оси­гу­ря­ва­не­то, вър­ху ко­и­то са вне­се­ни или дъл­жи­ми, а за мор­с­ки­те ли­ца - вне­се­ни оси­гу­ри­тел­ни внос­ки във фонд “Без­ра­бо­ти­ца”.
(2) (отм., ДВ, бр. 19 от 2004 г.).
(3) Ко­га­то в пе­ри­о­да по ал. 1, от кой­то се оп­ре­де­ля сред­нод­нев­ни­ят оси­гу­ри­те­лен до­ход, се включ­ва вре­ме, ко­е­то се за­чи­та за оси­гу­ри­те­лен стаж, без да се дъл­жат оси­гу­ри­тел­ни внос­ки или през ко­е­то ли­це­то не е оси­гу­ре­но за без­ра­бо­ти­ца, при оп­ре­де­ля­не на оси­гу­ри­тел­ния до­ход се взе­мат съ­от­вет­но до­хо­ди­те по чл. 54б, ал. 7 КСО.
(4) Сред­нод­нев­ни­ят оси­гу­ри­те­лен до­ход за 24-ме­сеч­ния пе­ри­од, от кой­то се из­чис­ля­ва днев­но­то па­рич­но обез­ще­те­ние се оп­ре­де­ля, ка­то сбо­рът от до­хо­ди­те по ал. 1 и 3, се раз­де­ли на броя на ра­бот­ни­те дни по ка­лен­дар за съ­щия пе­ри­од.
Чл. 10. (1) (отм. ДВ, бр. 13 от 2009 г.)
(2) При от­пус­ка­не на па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца по ре­да на чл. 54б, ал. 4 КСО, 3-го­диш­ни­ят пе­ри­од се оп­ре­де­ля от да­та­та на от­пус­ка­не на пред­ход­но па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца.
(3) При от­па­да­не на ос­но­ва­ни­я­та за по­лу­ча­ва­не на па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца по ре­да на чл. 54б, ал. 6 КСО из­п­ла­ща­не­то на обез­ще­те­ни­е­то в пъ­лен раз­мер се въз­с­та­но­вя­ва за ос­та­ва­щия пе­ри­од на из­п­ла­ща­не, на­ма­лен с пе­ри­о­да, през кой­то е по­лу­ча­ва­но обез­ще­те­ни­е­то по чл. 54б, ал. 6 КСО.
Чл. 11. (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат по декларирани от правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
(2) При промяна на платежната сметка лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни.
(3) Отношенията между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната във връзка с изплащане на паричните обезщетения за безработица, се уреждат с договор.
Чл. 11. (1) Па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца се из­п­ла­щат от НОИ на пра­во­и­ма­щи­те ли­ца по дек­ла­ри­ра­ни­те от тях лич­ни раз­п­ла­ща­тел­ни или спес­тов­ни без­с­роч­ни бан­ко­ви смет­ки.
(2) При про­мя­на на бан­ко­ва­та смет­ка ли­це­то по­да­ва дек­ла­ра­ция по об­ра­зец съг­лас­но при­ло­же­ние № 5 в срок до 7 ра­бот­ни дни.
Чл. 12. (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) (1) Националният осигурителен институт превежда на 15-о число на месеца на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 11, ал. 3, общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на ДПУ.
(2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и заверяването на личните платежни сметки на правоимащите лица се извършва въз основа на списък на лицата, съдържащ трите имена, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, номер на платежната сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път по реда на ЗЕУ от НОИ до съответния ДПУ.
(3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда паричното обезщетение за безработица, ДПУ възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок от получаването й.
Чл. 12. (1) На­ци­о­нал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут пре­веж­да на вся­ка бан­ка на 15-о чис­ло на ме­се­ца об­ща­та су­ма на па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за пред­ход­ния ме­сец за всич­ки пра­во­и­ма­щи ли­ца с бан­ко­ви смет­ки в съ­от­вет­на­та бан­ка, вклю­че­ни в спи­съ­ка по ал. 2. Пре­во­дът се из­вър­ш­ва по от­дел­на, раз­к­ри­та за цел­та смет­ка на бан­ка­та.
(2) За раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на су­ма­та по ал. 1 и за­ве­ря­ва­не на лич­ни­те бан­ко­ви смет­ки на пра­во­и­ма­щи­те ли­ца, НОИ из­п­ра­ща на съ­от­вет­ни­те бан­ки спи­сък на ли­ца­та, съ­дър­жащ име, ЕГН, но­мер на бан­ко­ва­та смет­ка (IBAN) и су­ма. Спи­съ­кът се из­п­ра­ща на елек­т­ро­нен но­си­тел.
(3) При зак­ри­та или не­съ­щес­т­ву­ва­ща лич­на смет­ка, по ко­я­то се пре­веж­да па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, бан­ка­та въз­с­та­но­вя­ва су­ма­та на НОИ в трид­не­вен срок от по­лу­ча­ва­не­то й.
(4) На­ци­о­нал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут сключ­ва до­го­во­ри с всич­ки бан­ки за на­чи­на на пре­веж­да­не на па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца.
Чл. 13. (отм., ДВ, бр. 13 от 2009 г.)
Чл. 14. (отм., ДВ, бр. 13 от 2009 г.)
Чл. 15. (1) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 за изплащане на неполученото от наследодателя им парично обезщетение за безработица.
(1) За из­п­ла­ща­не на не­по­лу­че­но па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца от по­чи­нал без­ра­бо­тен все­ки от нас­лед­ни­ци­те по­да­ва до ТП на НОИ заявление декларация по об­ра­зец съг­лас­но при­ло­же­ние № 6, към ко­е­то се при­ла­га удос­то­ве­ре­ние за нас­лед­ни­ци. Ко­га­то де­ца­та на по­чи­на­лия са ма­ло­лет­ни или не­пъл­но­лет­ни, за­яв­ле­ни­я­та се по­да­ват от за­кон­ния им пред­с­та­ви­тел.
(2) (нова, ДВ, бр.39 от 2019 г.) Заявление декларацията по ал. 1 се подава от всеки от наследниците по реда на чл. 1, ал. 4.
(3) (нова, ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правата по ал. 1, ако не са представени от заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в 14-дневен срок от получаване на искането.
(4) (нова, ДВ, бр.39 от 2019 г.) В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства лицата по ал. 1 представят по реда на чл. 1, ал. 4 ново заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 и съответните доказателства към него.
(5) (предишен текст на ал. 2, изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Обез­ще­те­ни­е­то се раз­де­ля меж­ду нас­лед­ни­ци­те по оп­ре­де­ле­ния от За­ко­на за нас­лед­с­т­во­то ред. Ко­га­то де­ца­та на по­чи­на­лия са ма­ло­лет­ни или не­пъл­но­лет­ни, по­ла­га­ща­та им се част от обез­ще­те­ни­е­то се из­п­ла­ща на законния им представител или на техния родител/попечител за­кон­ния им пред­с­та­ви­тел.
Чл. 16. (отм., ДВ, бр. 13 от 2009 г.)
Чл. 17. (отм., ДВ, бр. 13 от 2009 г.)
Чл. 18. (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Когато осигурителният стаж, придобит по българското законодателство, не е достатъчен за придобиване право на парично обезщетение за безработица, той се сумира с периода, през който лицето е било осигурено за безработица по законодателството на друга държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
Чл. 18. (изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г.) Ко­га­то бъл­гар­с­ки­ят пе­ри­од, през кой­то ли­це­то е би­ло оси­гу­ре­но за без­раб­оти­ца, не е дос­та­тъ­чен за при­до­би­ва­не пра­во на па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, той се су­ми­ра с пе­ри­о­да, през кой­то ли­це­то е би­ло оси­гу­ре­но за без­ра­бо­ти­ца по за­ко­но­да­тел­с­т­во­то на дру­га дър­жа­ва по силата на международен договор в областта на социалното осигуряване. по който Репубика България е страна.

ДО­ПЪЛ­НИ­ТЕЛ­НИ РАЗ­ПО­РЕД­БИ
§ 1. По сми­съ­ла на на­ред­ба­та “ува­жи­тел­ни при­чи­ни” са: за­дър­жа­не от ор­га­ни­те на власт­та; явя­ва­не в съд или в друг дър­жа­вен ор­ган; учас­тие във во­ен­но­у­че­бен сбор или пре­под­го­тов­ка; за­бо­ля­ва­не и дру­ги по­доб­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, удос­то­ве­ре­ни с офи­ци­а­лен до­ку­мент, за ко­и­то те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на НОИ е уве­до­ме­но сво­ев­ре­мен­но.

ПРЕ­ХОД­НИ И ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛ­НИ РАЗ­ПО­РЕД­БИ
§ 2. (1) До 31 де­кем­в­ри 2003 г. вклю­чи­тел­но те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та из­пъл­ня­ват фун­к­ци­и­те по оп­ре­де­ля­не, от­пус­ка­не и из­п­ла­ща­не на па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца на те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на НОИ по ре­да на гла­ва чет­вър­та “а” от КСО и при ус­ло­ви­я­та на на­ред­ба­та, ка­то:
1. при­е­мат за­яв­ле­ни­я­та за от­пус­ка­не на па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца за­ед­но с до­ку­мен­ти­те по чл. 1, ал. 1;
2. съх­ра­ня­ват до­си­е­та­та по чл. 2, ал. 1 на без­ра­бот­ни­те ли­ца, на ко­и­то из­п­ла­щат па­рич­ни обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца;
3. из­п­ла­щат па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца чрез по­щен­с­ки­те стан­ции в стра­на­та по пос­то­ян­ния ад­рес на без­ра­бот­но­то ли­це;
4. при­е­мат за­яв­ле­ни­я­та по чл. 15;
5. да­ват на­реж­да­не на по­щен­с­ка­та стан­ция да не из­п­ла­ща па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца съг­лас­но чл. 13, т. 2.
(2) Ръ­ко­во­ди­те­ли­те на те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та от­пус­кат, из­ме­нят, от­каз­ват, спи­рат, прек­ра­тя­ват, въ­зоб­но­вя­ват и въз­с­та­но­вя­ват па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца с ре­ше­ние по ут­вър­ден об­ра­зец, ко­е­то под­ле­жи на об­жал­ва­не в съ­да по ре­да на За­ко­на за ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то про­из­вод­с­т­во. Ръ­ко­во­ди­те­ли­те на те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та из­да­ват ре­ше­ния за въз­с­та­но­вя­ва­не на не­ос­но­ва­тел­но из­п­ла­те­ни­те па­рич­ни обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца при ус­ло­ви­я­та и по ре­да на чл. 7, ал. 3 и 4.
(3) Ли­ца­та, ко­и­то имат пра­во на па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца:
1. пот­вър­ж­да­ват дек­ла­ра­ци­я­та по чл. 1, ал. 1, т. 2 еже­ме­сеч­но до 10-о чис­ло на ме­се­ца, след­ващ ме­се­ца, за кой­то се дъл­жи обез­ще­те­ние, пред те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та;
2. дек­ла­ри­рат в 7-дне­вен срок пред те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та вся­ко об­с­то­я­тел­с­т­во, ко­е­то во­ди до спи­ра­не, прек­ра­тя­ва­не или из­ме­ня­не на па­рич­но­то обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца, как­то и при про­мя­на на пос­то­ян­ния ад­рес.
(4) Ли­ца­та, ко­и­то по­лу­ча­ват па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца и пос­то­ян­ни­ят им ад­рес е в на­се­ле­но мяс­то, в ко­е­то ня­ма струк­ту­ри на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та, мо­гат да пот­вър­ж­да­ват дек­ла­ра­ци­я­та по чл. 1, ал. 1, т. 2 пред кме­та или пред упъл­но­мо­ще­но от не­го длъж­нос­т­но ли­це еже­ме­сеч­но до 5-о чис­ло на ме­се­ца, след­ващ ме­се­ца, за кой­то се дъл­жи обез­ще­те­ние. Кме­то­ве­те или упъл­но­мо­ще­ни­те от тях длъж­нос­т­ни ли­ца пре­да­ват по­лу­че­ни­те дек­ла­ра­ции в съ­от­вет­но­то те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та в сро­ка по чл. 4, ал. 1.
§ 3. На ли­ца­та, ко­и­то са при­до­би­ли пра­во на обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца и са се ре­гис­т­ри­ра­ли ка­то без­ра­бот­ни в бю­ра­та по тру­да до 31 де­кем­в­ри 2001 г. вклю­чи­тел­но, се оп­ре­де­ля па­рич­но обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца в раз­ме­ри­те, пред­ви­де­ни в от­ме­не­на­та гла­ва чет­вър­та, раз­дел III от За­ко­на за зак­ри­ла при без­ра­бо­ти­ца и на­сър­ча­ва­не на за­е­тост­та.
§ 4. От­но­ше­ни­я­та меж­ду НОИ, Аген­ци­я­та по за­е­тост­та и “Бъл­гар­с­ки по­щи” - ЕАД, във връз­ка с из­п­ла­ща­не­то на па­рич­ни­те обез­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца се уреж­дат със спо­ра­зу­ме­ние меж­ду тях.

Практики на НАП