26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

НА­РЕД­БА № 1 ОТ 13 ФЕВ­РУ­А­РИ 2007 Г. ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ПО­МО­ЩИ ЗА ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ

НА­РЕД­БА № 1 ОТ 13 ФЕВ­РУ­А­РИ 2007 Г. ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ПО­МО­ЩИ ЗА ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ

Обн. ДВ. бр.17 от 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 2009г., изм. ДВ, бр.2 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 2014 г., ДВ. бр.4 и бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 и 103 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр.82 от 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2019 г.

Гла­ва пър­ва
ОБ­ЩИ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

Чл. 1. С на­ред­ба­та се рег­ла­мен­ти­рат:
1. ус­ло­ви­я­та за пол­з­ва­не и из­п­ла­ща­не на па­рич­ни­те по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция от сред­с­т­ва­та на:
а) фонд “Об­що за­бо­ля­ва­не и май­чин­с­т­во”;
б) фонд “Пен­сии”;
в) фонд “Тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест”;
г) фонд “Пен­сии, нес­вър­за­ни с тру­до­ва дей­ност”;
д) (нова, ДВ, бр. 7 от 2016 г.) фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”.
2. ре­дът за про­веж­да­не на про­це­ду­ра за из­бор на юри­ди­чес­ки ли­ца - из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
Чл. 2. (1) Пра­во на па­рич­ни по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция имат ли­ца­та, оси­гу­ре­ни за об­що за­бо­ля­ва­не, май­чин­с­т­во и/или за тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест.
(2) (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Ли­ца­та по ал. 1 при­до­би­ват пра­во на па­рич­ни по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, ако за тях са би­ли вне­се­ни или дъл­жи­ми оси­гу­ри­тел­ни внос­ки, а за самоосигуряващите се лица - внесени дължимите осигурителни вноски за пе­ри­од от шест пос­ле­до­ва­тел­ни ка­лен­дар­ни ме­се­ца, пред­хож­да­щи ме­се­ца, през кой­то се про­веж­да про­фи­лак­ти­ка­та и ре­ха­би­ли­та­ци­я­та. В пе­ри­о­да от шест ка­лен­дар­ни ме­се­ца се включ­ва вре­ме­то:
1. на пла­те­ни­те и неп­ла­те­ни­те от­пус­ки за от­г­леж­да­не на де­те;
2. (изм., ДВ, бр. 82 от 2018 г.) на пла­те­ни­те и неп­ла­те­ни­те от­пус­ки за вре­мен­на не­ра­бо­тос­по­соб­ност и за от­пуск за бре­мен­ност и раж­да­не, как­то и от­пуск при оси­но­вя­ва­не на де­те от 2- до 5-го­диш­на въз­раст;
3. на неп­ла­те­ния от­пуск до 30 ра­бот­ни дни през ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на;
4. (изм., ДВ, бр. 82 от 2018 г.) през ко­е­то са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те се ли­ца, ко­и­то се оси­гу­ря­ват за об­що за­бо­ля­ва­не и май­чин­с­т­во, са по­лу­ча­ва­ли па­рич­ни обез­ще­те­ния за вре­мен­на не­ра­бо­тос­по­соб­ност, бре­мен­ност и раж­да­не и от­г­леж­да­не на де­те и при оси­но­вя­ва­не на де­те от 2- до 5-го­диш­на въз­раст и пе­ри­о­ди­те на вре­мен­на не­ра­бо­тос­по­соб­ност, бре­мен­ност и раж­да­не и за от­г­леж­да­не на де­те и при оси­но­вя­ва­не на де­те от 2- до 5-го­диш­на въз­раст, през ко­и­то не са има­ли пра­во на обез­ще­те­ние.
(3) Изис­к­ва­не­то за вне­се­ни или дъл­жи­ми оси­гу­ри­тел­ни внос­ки за пе­ри­од от шест пос­ле­до­ва­тел­ни ка­лен­дар­ни ме­се­ца по ал. 2 не се от­на­ся за ли­ца с ув­реж­да­ния, ре­зул­тат от пре­тър­пя­на тру­до­ва зло­по­лу­ка или про­фе­си­о­нал­на бо­лест.
(4) (изм., ДВ, бр. 7 от 2016 г.) Пра­во на па­рич­ни по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция имат и ли­ца­та, по­лу­ча­ва­щи лич­на пен­сия за ин­ва­лид­ност, ако не са на­вър­ши­ли въз­раст­та по чл. 68, ал. 1 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, и сро­кът на ин­ва­лид­ност­та в ек­с­пер­т­но­то ре­ше­ние на те­ри­то­ри­ал­на ек­с­пер­т­на ле­кар­с­ка ко­ми­сия, респ. на На­ци­о­нал­на­та ек­с­пер­т­на ле­кар­с­ка ко­ми­сия, не е из­те­къл.
Чл. 3. (1) Па­рич­на­та по­мощ за вся­ко пра­во­и­ма­що ли­це включ­ва:
1. сред­с­т­ва­та за не по­ве­че от 4 ос­нов­ни ди­аг­нос­тич­ни и те­ра­пев­тич­ни про­це­ду­ри днев­но;
2. сред­с­т­ва­та за но­щув­ки;
3. час­тич­на па­рич­на по­мощ за хра­не­не.
(2) Па­рич­на­та по­мощ за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция се пре­дос­та­вя ед­нок­рат­но в ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на.
(3) Про­дъл­жи­тел­ност­та на про­фи­лак­ти­ка­та и ре­ха­би­ли­та­ци­я­та е 10 дни.
Чл. 4. (1) Па­рич­ни­те по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция на ли­ца­та по чл. 2, ал. 1 и 4 се пол­з­ват чрез из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, ко­и­то На­ци­о­нал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут из­би­ра еже­год­но при ус­ло­ви­я­та и по ре­да на та­зи на­ред­ба.
(2) От­но­ше­ни­я­та меж­ду из­б­ра­ни­те юри­ди­чес­ки ли­ца - из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, и На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут се уреж­дат с до­го­вор.

Гла­ва вто­ра
УС­ЛО­ВИЯ И РЕД ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ПО­МО­ЩИ ЗА ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ

Чл. 5. (1) Пра­во­то на па­рич­ни по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция се пол­з­ва след пре­цен­ка на ле­ку­ващ ле­кар за не­об­хо­ди­мост­та от про­веж­да­не на про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, ко­я­то се от­ра­зя­ва в ме­ди­цин­с­ко нап­рав­ле­ние (бл. МЗ № 119а,98).
(2) Ме­ди­цин­с­ко­то нап­рав­ле­ние се из­да­ва в два ек­зем­п­ля­ра и в не­го се до­ку­мен­ти­рат за­бо­ля­ва­не­то, за ко­е­то е не­об­хо­ди­мо про­веж­да­не на про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, прид­ру­жа­ва­щи­те за­бо­ля­ва­ния, ако има та­ки­ва, ме­ди­цин­с­ки­те мо­ти­ви за ре­ха­би­ли­та­ци­я­та, как­то и съ­от­вет­ни­те ме­ди­цин­с­ки из­с­лед­ва­ния.
(3) Ме­ди­цин­с­ко­то нап­рав­ле­ние се из­да­ва до 30 ка­лен­дар­ни дни пре­ди да­та­та на пос­тъп­ва­не при съ­от­вет­ния из­пъл­ни­тел на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
Чл. 6. Ре­зер­ва­ции за пос­тъп­ва­не при из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция се пра­вят от ли­ца­та по чл. 2, ал. 1 и 4 по ред, оп­ре­де­лен в до­го­во­ри­те меж­ду На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут и юри­ди­чес­ки­те ли­ца.
Чл. 7. (1) Ли­ца­та по чл. 2, ал. 1 и 4 в срок до 10 ра­бот­ни дни пре­ди да­та­та на пос­тъп­ва­не при из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция пред­с­та­вят в те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут по пос­то­я­нен или нас­то­ящ ад­рес след­ни­те до­ку­мен­ти:
1. ме­ди­цин­с­ко­то нап­рав­ле­ние по чл. 5;
2. до­ку­мент за са­мо­лич­ност;
3. лич­на ам­бу­ла­тор­на кар­та и/или ме­ди­цин­с­ка до­ку­мен­та­ция, удос­то­ве­ря­ва­ща нас­то­я­що­то и ми­на­ло­то здрав­но със­то­я­ние на ли­це­то - епик­ри­зи, из­с­лед­ва­ния, сним­ки, елек­т­ро­кар­ди­ог­ра­ми и дру­ги до­ку­мен­ти, спо­ред кон­к­рет­ния слу­чай;
4. до­ку­мент по об­ра­зец (при­ло­же­ние № 1), удос­то­ве­ря­ващ оси­гу­ри­тел­ни­те пра­ва на ли­це­то.
(2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2016 г.) Ли­ца­та с трай­но на­ма­ле­на ра­бо­тос­по­соб­ност 50 и над 50 на сто пред­с­та­вят и ек­с­пер­т­но ре­ше­ние на те­ри­то­ри­ал­на ек­с­пер­т­на ле­кар­с­ка ко­ми­сия, респ. на На­ци­о­нал­на­та ек­с­пер­т­на ле­кар­с­ка ко­ми­сия.
(3) (отм., ДВ, бр. 18 от 2019 г.) Ли­ца­та, пре­тър­пе­ли тру­до­ва зло­по­лу­ка, пред­с­та­вят и раз­по­реж­да­не­то за при­е­ма­не на зло­по­лу­ка­та за тру­до­ва.
(4) Ли­ца­та с про­фе­си­о­нал­на бо­лест пред­с­та­вят и ек­с­пер­т­но­то ре­ше­ние за приз­на­ва­не на про­фе­си­о­нал­на бо­лест.
Чл. 8. (1) (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Длъжностно лице, определено със заповед от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите по чл. 7 издава/отказва издаване на удостоверение по образец (приложение № 3) в два екземпляра.

(2) Удос­то­ве­ре­ние по ал. 1 не се из­да­ва на ли­ца с про­ти­во­по­ка­за­ния за про­веж­да­не на про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
(3) Те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут съх­ра­ня­ва до­ку­мен­та по чл. 7, ал. 1, т. 4.
Чл. 9. (1) Ли­ца­та по чл. 2, ал. 1 и 4 пос­тъп­ват при из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция след пред­с­та­вя­не на:
1. удос­то­ве­ре­ни­е­то по чл. 8, ал. 1;
2. до­ку­мен­ти­те по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(2) Ли­ца с про­ти­во­по­ка­за­ния не се при­е­мат от съ­от­вет­ни­те из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
Чл. 10. (1) Ди­аг­нос­тич­ни­те и те­ра­пев­тич­ни­те про­це­ду­ри на ли­ца­та се наз­на­ча­ват от ле­кар на из­пъл­ни­те­ля на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
(2) Ди­аг­нос­тич­ни­те и те­ра­пев­тич­ни­те про­це­ду­ри по чл. 3, ал. 1, т. 1, наз­на­че­ни за за­бо­ля­ва­не­то, по­со­че­но в ме­ди­цин­с­ко­то нап­рав­ле­ние, за ко­е­то е не­об­хо­ди­мо про­веж­да­не на ре­ха­би­ли­та­ция, се от­чи­тат и зап­ла­щат по ре­да, оп­ре­де­лен в до­го­во­ри­те меж­ду юри­ди­чес­ки­те ли­ца и На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут.
(3) Ди­аг­нос­тич­ни и те­ра­пев­тич­ни про­це­ду­ри, из­вън те­зи по ал. 2, се зап­ла­щат от ли­ца­та.
Чл. 11. (1) При прек­ра­тя­ва­не на про­фи­лак­ти­ка­та и ре­ха­би­ли­та­ци­я­та по соб­с­т­ве­но же­ла­ние пре­ди сро­ка, по­со­чен в удос­то­ве­ре­ни­е­то, ли­ца­та зап­ла­щат за своя смет­ка нап­ра­ве­ни­те раз­хо­ди за ди­аг­нос­тич­ни и те­ра­пев­тич­ни про­це­ду­ри, но­щув­ки и хра­не­не.
(2) Раз­по­ред­ба­та по ал. 1 не се при­ла­га при по­я­ва на за­бо­ля­ва­не, ко­е­то не мо­же да се ле­ку­ва при из­пъл­ни­те­ля на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция или при нас­тъп­ва­не на дру­ги съ­би­тия с обек­ти­вен ха­рак­тер, ко­и­то мо­гат да бъ­дат удос­то­ве­ре­ни към мо­мен­та на на­пус­ка­не­то.
Чл. 12. (1) Из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция съх­ра­ня­ват след­ни­те до­ку­мен­ти:
1. ме­ди­цин­с­ки­те нап­рав­ле­ния по чл. 5;
2. удос­то­ве­ре­ни­я­та по чл. 8, ал. 1;
3. про­то­ко­ли­те по чл. 14;
4. от­че­ти­те по чл. 14а;
5. дру­ги до­ку­мен­ти, оп­ре­де­ле­ни с до­го­во­ри­те меж­ду На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут и юри­ди­чес­ки­те ли­ца.
(2) До­ку­мен­ти­те по ал. 1 се съх­ра­ня­ват при из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция в 3-го­ди­шен срок от прик­люч­ва­не­то на про­фи­лак­ти­ка­та и ре­ха­би­ли­та­ци­я­та, а ако в то­зи пе­ри­од не бъ­де из­вър­ше­на фи­нан­со­ва ре­ви­зия от ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни - до из­вър­ш­ва­не­то на та­ка­ва.
Чл. 13. При на­пус­ка­не на ли­це­то в ме­ди­цин­с­ко­то нап­рав­ле­ние по чл. 5 за­дъл­жи­тел­но се от­ра­зя­ват ре­зул­та­ти­те от ле­че­ни­е­то, зак­лю­че­ни­я­та и пре­по­ръ­ки­те на ле­ка­ри­те във връз­ка с про­ве­де­на­та про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
Чл. 14. (1) Из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция из­да­ват про­то­кол (при­ло­же­ние № 4) на име­то на ли­це­то в три ек­зем­п­ля­ра - по един за съ­от­вет­но­то те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут, за юри­ди­чес­ко­то ли­це - из­пъл­ни­тел на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, и за ли­це­то. В про­то­ко­ла се от­ра­зя­ват да­та­та и ча­сът на пос­тъп­ва­не и на на­пус­ка­не, бро­ят на но­щув­ки­те, бро­ят на хра­нод­ни­те, бро­ят и ви­дът на из­вър­ше­ни­те ди­аг­нос­тич­ни и те­ра­пев­тич­ни про­це­ду­ри и раз­ме­рът на из­раз­ход­ва­ни­те за тях су­ми.
(2) Към ек­зем­п­ля­ри­те на про­то­ко­ла за те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут и за юри­ди­чес­ко­то ли­це - из­пъл­ни­тел на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, се при­ла­гат ек­зем­п­ля­ри от удос­то­ве­ре­ни­е­то и от ме­ди­цин­с­ко­то нап­рав­ле­ние.
(3) В слу­ча­и­те по чл. 11, ал. 2 към про­то­ко­ла се при­ла­гат и до­ку­мен­ти­те, съ­дър­жа­щи ин­фор­ма­ция за при­чи­ни­те, на­ло­жи­ли прек­ра­тя­ва­не на про­фи­лак­ти­ка­та и ре­ха­би­ли­та­ци­я­та.
Чл. 14а. (1) Сред­с­т­ва­та за нап­ра­ве­ни­те раз­хо­ди за ди­аг­нос­тич­ни и те­ра­пев­тич­ни про­це­ду­ри, но­щув­ки и час­тич­на па­рич­на по­мощ за хра­не­не за ли­ца­та по чл. 2, ал. 1 и 4 се из­п­ла­щат от те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут, из­да­ло удос­то­ве­ре­ни­я­та, на ос­но­ва­ние из­гот­вен от юри­ди­чес­ко­то ли­це - из­пъл­ни­тел на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, от­чет (при­ло­же­ние № 5).
(2) От­че­тът се из­гот­вя в два ек­зем­п­ля­ра - по един за из­пъл­ни­те­ля на дей­ност­та и за те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут, из­да­ло удос­то­ве­ре­ни­я­та. В от­че­та се от­ра­зя­ват дан­ни от про­то­ко­ли­те по чл. 14, ал. 1 - име­на­та на ли­ца­та, на ко­и­то са из­да­де­ни, ЕГН/ЛНЧ, но­ме­ра­та на про­то­ко­ли­те и дъл­жи­ми­те су­ми за вся­ки един от тях за хра­не­не, но­щув­ки и про­це­ду­ри, как­то и об­ща­та им стой­ност.
(3) Към от­че­та за те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут и за юри­ди­чес­ко­то ли­це - из­пъл­ни­тел на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, се при­ла­гат до­ку­мен­ти­те по чл. 14.
Чл. 15. (1) От­че­тът и до­ку­мен­ти­те по чл. 14, ал. 1, 2 и 3 се пре­дос­та­вят от из­пъл­ни­те­ля на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция на те­ри­то­ри­ал­но­то по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут, из­да­ло удос­то­ве­ре­ни­я­та, не по-къс­но от 7 ра­бот­ни дни след на­пус­ка­не на ли­ца­та за въз­с­та­но­вя­ва­не на из­раз­ход­ва­ни­те су­ми.
(2) Сред­с­т­ва­та за нап­ра­ве­ни­те раз­хо­ди за ди­аг­нос­тич­ни и те­ра­пев­тич­ни про­це­ду­ри, но­щув­ки и час­тич­на па­рич­на по­мощ за хра­не­не за ли­ца­та по чл. 2, ал. 1 и 4 се из­п­ла­щат от съ­от­вет­но­то те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут, из­да­ло удос­то­ве­ре­ни­я­та, до 10 ра­бот­ни дни след по­лу­ча­ва­не на до­ку­мен­ти­те по ал. 1.
Чл. 16. (1) На­ци­о­нал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут съз­да­ва и под­дър­жа ре­гис­тър с ба­за дан­ни за ли­ца­та, пол­з­ва­ли па­рич­ни по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
(2) (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Ръководителите на те­ри­то­ри­ал­ни­те по­де­ле­ния на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут със за­по­вед оп­ре­де­лят длъж­нос­т­ни­те ли­ца, ко­и­то впис­ват в ре­гис­тъ­ра дан­ни­те от удос­то­ве­ре­ни­я­та, ме­ди­цин­с­ки­те нап­рав­ле­ния, про­то­ко­ли­те и от­че­ти­те.
(3) Дан­ни­те от про­то­ко­ли­те, от­че­ти­те и ре­зул­та­ти­те от ле­че­ни­е­то, от­ра­зе­ни в ме­ди­цин­с­ки­те нап­рав­ле­ния, се въ­веж­дат в ре­гис­тъ­ра не­пос­ред­с­т­ве­но след из­вър­ш­ва­не на пла­ща­не­то.
Чл. 17. Кон­т­ро­лът по пол­з­ва­не­то и из­п­ла­ща­не­то на па­рич­ни­те по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция се осъ­щес­т­вя­ва по ре­да на ин­с­т­рук­ция, ут­вър­де­на от уп­ра­ви­те­ля на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут.

Гла­ва тре­та
УС­ЛО­ВИЯ И РЕД ЗА ПРО­ВЕЖ­ДА­НЕ НА ПРО­ЦЕ­ДУ­РА
ЗА ИЗ­БОР НА ИЗ­ПЪЛ­НИ­ТЕ­ЛИ НА ДЕЙ­НОСТ­ТА
ПО ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ

Чл. 18. (1) До 15 яну­а­ри на съ­от­вет­на­та ка­лен­дар­на го­ди­на Над­зор­ни­ят съ­вет на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут из­да­ва ре­ше­ние за про­веж­да­не на про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция за те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на.
(2) С ре­ше­ни­е­то по ал. 1 Над­зор­ни­ят съ­вет на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут ут­вър­ж­да­ва:
1. за­дъл­жи­тел­ни­те изис­к­ва­ния към из­пъл­ни­те­ли­те;
2. ус­ло­ви­я­та, при ко­и­то На­ци­о­нал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут ще фи­нан­си­ра дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция през те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на;
3. об­ра­зец на пред­ло­же­ние за из­пъл­не­ние на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция;
4. про­ект на до­го­вор.
(3) До­ку­мен­ти­те по ал. 2 се из­гот­вят от оп­ре­де­ле­ни със за­по­вед на уп­ра­ви­те­ля на НОИ длъж­нос­т­ни ли­ца с ме­ди­цин­с­ко, ико­но­ми­чес­ко и юри­ди­чес­ко об­ра­зо­ва­ние.
Чл. 19. (1) Пра­во на учас­тие в про­це­ду­ра­та имат:
1. дру­жес­т­ва, в ко­и­то ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник на ка­пи­та­ла е На­ци­о­нал­ни­ят оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут или Ми­нис­тер­с­т­во на здра­ве­о­паз­ва­не­то;
2. (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейностите по чл. 22 от Закона за лечебните заведения и са извършвали тези дейности най-малко две години преди датата на подаване на предложението за участие в процедурата.
3. ле­чеб­ни за­ве­де­ния за бол­нич­на по­мощ по чл. 5, ал. 1 от За­ко­на за ле­чеб­ни­те за­ве­де­ния, ко­и­то из­вър­ш­ват дей­нос­ти по ре­ха­би­ли­та­ция.
(2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2016 г.) До участие в процедурата не се допускат лица, за които са влезли в сила разпореждания за събиране на суми по ревизионни актове за начет за причинени от тях в резултат на допуснати нарушения на дейността по профилактика и рехабилитация щети на държавното обществено осигуряване в размер над 1 на сто от общия размер на получените средства за тази дейност през предходната година.
Чл. 20. В сро­ка по чл. 18, ал. 1 Ми­нис­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то пре­дос­та­вя на НОИ спи­сък на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те бол­ни­ци за ре­ха­би­ли­та­ция, по­лу­чи­ли раз­ре­ше­ние за ле­чеб­на дей­ност от ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то за дей­нос­ти по ре­ха­би­ли­та­ция.
Чл. 21. В 7-дне­вен срок от ре­ше­ни­е­то на Над­зор­ния съ­вет по чл. 18, ал. 1 на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на НОИ се пуб­ли­ку­ват по­ка­на за учас­тие в про­це­ду­ра­та и до­ку­мен­ти­те по чл. 18, ал. 2. В по­ка­на­та се по­соч­ват сро­кът и мяс­то­то за по­да­ва­не на пред­ло­же­ни­я­та.
Чл. 22. (1) Учас­т­ни­ци­те по­да­ват пред­ло­же­ни­я­та си в по­со­че­ния в по­ка­на­та срок в за­пе­ча­тан неп­роз­ра­чен плик, вър­ху кой­то по­соч­ват ад­рес за ко­рес­пон­ден­ция, те­ле­фон, факс и елек­т­ро­нен ад­рес.
(2) При при­е­ма­не на пред­ло­же­ни­е­то длъж­нос­т­ни ли­ца от На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут от­бе­ляз­ват вър­ху пли­ка по­ре­ден но­мер, да­та и час на по­лу­ча­ва­не. Дан­ни­те се за­пис­ват във вхо­дящ ре­гис­тър, за ко­е­то на при­но­си­те­ля се из­да­ва до­ку­мент.
(3) Пред­ло­же­ние, пред­с­та­ве­но след из­ти­ча­не на край­ния срок, не се при­е­ма. Не се при­е­ма и пред­ло­же­ние в плик, не­за­пе­ча­тан или с на­ру­ше­на ця­лост. Та­ко­ва пред­ло­же­ние не­за­бав­но се връ­ща на кан­ди­да­та и то­ва се от­бе­ляз­ва в ре­гис­тъ­ра.
Чл. 23. (1) След из­ти­ча­не на сро­ка за по­да­ва­не на пред­ло­же­ни­я­та уп­ра­ви­те­лят на НОИ наз­на­ча­ва ко­ми­сия за про­веж­да­не на про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, ка­то оп­ре­де­ля ней­ния със­тав, де­ня и мяс­то­то за за­поч­ва­не на ра­бо­та и сро­ка за ней­но­то прик­люч­ва­не.
(2) Ко­ми­си­я­та се със­тои от пе­ти­ма чле­но­ве и два­ма ре­зер­в­ни. В със­та­ва на ко­ми­си­я­та се включ­ват длъж­нос­т­ни ли­ца с ме­ди­цин­с­ко, ико­но­ми­чес­ко и юри­ди­чес­ко об­ра­зо­ва­ние и тех­ни­чес­ки сек­ре­тар без пра­во на глас.
(3) Чле­но­ве­те на ко­ми­си­я­та под­пис­ват дек­ла­ра­ция, че:
1. не са свър­за­ни ли­ца по сми­съ­ла на § 1, ал. 1, т. 1 от Тър­гов­с­кия за­кон с уп­ра­ви­те­ли­те и с чле­но­ве­те на уп­ра­ви­тел­ни­те и кон­т­рол­ни­те ор­га­ни на учас­т­ни­ци­те в про­це­ду­ра­та;
2. са длъж­ни да па­зят в тай­на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ко­и­то са уз­на­ли във връз­ка с про­веж­да­на­та про­це­ду­ра.
(4) При нас­тъп­ва­не на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та по ал. 3, т. 1 съ­от­вет­ни­ят член от ко­ми­си­я­та е длъ­жен да уве­до­ми ней­ния пред­се­да­тел, кой­то оп­ре­де­ля ре­зер­вен член за про­дъл­жа­ва­не на про­це­ду­ра­та.
(5) Ко­га­то по обек­тив­ни при­чи­ни член на ко­ми­си­я­та не мо­же да из­пъл­ня­ва за­дъл­же­ни­я­та си и не мо­же да бъ­де за­мес­тен от ре­зер­вен член, уп­ра­ви­те­лят из­да­ва за­по­вед за оп­ре­де­ля­не на нов член.
Чл. 24. (1) Ко­ми­си­я­та по чл. 23 за­поч­ва ра­бо­та след по­лу­ча­ва­не на спи­съ­ка с учас­т­ни­ци­те и пре­дос­та­ве­ни­те пред­ло­же­ния.
(2) Ко­ми­си­я­та от­ва­ря пли­ко­ве­те с пред­ло­же­ни­я­та по ре­да на тях­но­то пос­тъп­ва­не и про­ве­ря­ва съ­от­вет­с­т­ви­е­то на пред­ло­же­ни­я­та с пред­ва­ри­тел­но обя­ве­ни­те за­дъл­жи­тел­ни изис­к­ва­ния.
(3) Пред­ло­же­ния на учас­т­ни­ци, ко­и­то не са пъл­ни или не от­го­ва­рят на по­со­че­ни­те в по­ка­на­та за учас­тие за­дъл­жи­тел­ни изис­к­ва­ния, не се раз­г­леж­дат.
(4) Ко­ми­си­я­та има пра­во да про­ве­ря­ва за­я­ве­ни­те от кан­ди­да­ти­те дан­ни и фак­ти, как­то и да изис­к­ва пис­ме­но в оп­ре­де­лен от нея срок до­пъл­ни­тел­ни до­ка­за­тел­с­т­ва за об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, из­ло­же­ни в пред­ло­же­ни­е­то.
(5) За сво­я­та ра­бо­та ко­ми­си­я­та със­та­вя про­то­кол, кой­то съ­дър­жа ре­зул­та­ти­те от раз­г­леж­да­не­то на пред­ло­же­ни­я­та.
(6) Про­то­ко­лът на ко­ми­си­я­та се под­пис­ва от всич­ки чле­но­ве и се пре­да­ва на уп­ра­ви­те­ля на НОИ за­ед­но с ця­ла­та до­ку­мен­та­ция, с ко­е­то ко­ми­си­я­та прик­люч­ва сво­я­та ра­бо­та.
Чл. 25. (1) В срок до 5 ра­бот­ни дни след прик­люч­ва­не на ра­бо­та­та на ко­ми­си­я­та уп­ра­ви­те­лят на НОИ вна­ся про­то­ко­ла на ко­ми­си­я­та за раз­г­леж­да­не от Над­зор­ния съ­вет на НОИ.
(2) Над­зор­ни­ят съ­вет на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут въз ос­но­ва на про­то­ко­ла на ко­ми­си­я­та оп­ре­де­ля с ре­ше­ние из­пъл­ни­те­ли­те на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция и упъл­но­мо­ща­ва уп­ра­ви­те­ля на НОИ да склю­чи до­го­во­ри с из­б­ра­ни­те из­пъл­ни­те­ли.
(3) Ре­ше­ни­е­то на Над­зор­ния съ­вет се съ­об­ща­ва на учас­т­ни­ци­те в срок до 5 ра­бот­ни дни от из­да­ва­не­то му.
Чл. 26. (1) Уп­ра­ви­те­лят на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут сключ­ва до­го­во­ри с ли­ца­та, оп­ре­де­ле­ни за из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция, в срок до 20 ра­бот­ни дни от из­да­ва­не на ре­ше­ни­е­то по чл. 25, ал. 2.
(2) До­го­во­ри­те се сключ­ват за срок до 31 де­кем­в­ри на вся­ка ка­лен­дар­на го­ди­на.
Чл. 27. Всич­ки пре­дос­та­ве­ни в хо­да на про­це­ду­ра­та до­ку­мен­ти се съх­ра­ня­ват в ар­хив съг­лас­но За­ко­на за На­ци­о­нал­ния ар­хи­вен фонд.

До­пъл­ни­тел­ни раз­по­ред­би
(Изм., ДВ, бр. 7 от 2016 г.)
§ 1. По сми­съ­ла на та­зи на­ред­ба:
1. “Ле­ку­ващ ле­кар” е ле­ка­рят, кой­то е по­ел по съ­от­вет­ния ред наб­лю­де­ни­е­то и ле­че­ни­е­то на бол­ния в ам­бу­ла­тор­ни, до­маш­ни или бол­нич­ни ус­ло­вия.
2. (отм., ДВ, бр. 7 от 2016 г.)
3. (отм., ДВ, бр. 7 от 2016 г.)

Пре­ход­ни и Зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би
§ 2. Та­зи на­ред­ба от­ме­ня Ин­с­т­рук­ция № 1 от 2002 г. за ус­ло­ви­я­та и ре­да за раз­ход­ва­не на сред­с­т­ва­та от бю­д­же­та на дър­жав­но­то об­щес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не, оп­ре­де­ле­ни ка­то па­рич­ни по­мо­щи за про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция (обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г.; изм. и доп. ДВ........ бр. 60 от 2006 г. - Ре­ше­ние № 7751 от 11 юли 2006 г. на ВАС по адм. де­ло № 11527 от 2005 г.).
§ 3а. Гла­ва тре­та не се при­ла­га, ко­га­то в за­кон е пред­ви­ден друг ред за оп­ре­де­ля­не на из­пъл­ни­те­ли на дей­ност­та по про­фи­лак­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция.
§ 4. В дву­ме­се­чен срок от вли­за­не в си­ла на на­ред­ба­та уп­ра­ви­те­лят на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут ут­вър­ж­да­ва ин­с­т­рук­ци­я­та по чл. 17.
§ 5. На­ред­ба­та се из­да­ва на ос­но­ва­ние чл. 13в, ал. 4 от Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не.
§ 6. Кон­т­ро­лът по из­пъл­не­ни­е­то на на­ред­ба­та се въз­ла­га на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут.

Практики на НАП