09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КТ

Обн. ДВ. бр.1, 39 от 2003 г., изм.и доп.: ДВ. бр.88 от 2004 г., ДВ. бр.1, 3 от 200 6г., ДВ, бр.25 от 2006 г., ДВ, бр.7 от 2008 г., ДВ, бр.1 от 2009 г., ДВ, бр.1 и 17 от 2011 г., ДВ, бр.30 от 2014 г., ДВ. бр.23 от 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 2019 г.
Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
(2) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).
(3) Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл. 2. (1) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.
(2) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.
(3) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.
(4) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в компетентната ТД на НАП.
(5) При оттегляне на упълномощаването работодателят не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 4 в компетентната ТД на НАП.
(6) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.
Чл. 3. (1) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
г) (нова, ДВ, бр. 23 от 2017 г.) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
3. (отм., ДВ, бр. 25 от 2006 г.)
(2) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ / ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:
1. десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в "Държавен вестник" в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;
2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;
3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.
(3) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.
(4) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда":
1. в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ;
2. в седемдневен срок от деня, в който задължителното предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ се смята за връчено съгласно чл. 404, ал. 5 КТ;
3. (нова, ДВ, бр. 23 от 2017 г.) в седемдневен срок от деня, в който е изтекъл срокът за изпълнение на влязло в сила задължително предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ.
Чл. 3а. Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" или "в".
Чл. 4. (1) След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.
(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.
(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
(4) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.
(5) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.
(6) Съответната дирекция "Инспекция по труда" следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.
Чл. 5. Уведомлението (приложение № 1) съдържа:
1. (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;
2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;
3. (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;
в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) дата на прекратяване на договора;
3. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) (отм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.)
в) дата на сключване;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) (изм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.) наименование на длъжността;
ж) дата на прекратяване на договора;
4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.) други данни:
а) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението;
а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;
б) код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението; когато осигурителят (работодателят) извършва повече от една икономическа дейност съгласно КИД-2008, за лицата, заети в спомагателни дейности, попълва се код "0000";
в) код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението; когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код "00000".
Чл. 5а. Уведомлението (приложение № 5) съдържа:
1. основание за промяната по чл. 123, ал. 1, т. 1 - 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;
2. (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на предишния работодател;
3. (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на новия работодател;
4. дата на промяна на работодателя;
5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.) данни за лицата, променили работодателя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП, код на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението.
Чл. 5б. Уведомлението (приложение № 7) съдържа:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция "Инспекция по труда", която подава уведомлението;
2. (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП;
3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;
4. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване;
в) дата на прекратяване на договора, когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
Чл. 6. (1) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „в“ се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви „в“ и „е“.
(1) (изм., ДВ, бр. 23 от 2017 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а", "в" и "г" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква "ж".
(2) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата на сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.
(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.
(3) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "г" в полето на т. 2 "Тип на документ" се вписва код 2 и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор (допълнителното споразумение), срок на договора, длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008), и промененият код по ЕКАТТЕ.
(4) (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.
Чл. 7. Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:
1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;
2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.
Чл. 8. (1) Когато контролен орган на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.
(2) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.
(3) Работодателят може да коригира данните в заверено уведомление (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.
(5) Националната агенция за приходите може да извършва служебно прекратяване/заличаване на подадени уведомления.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм., ДВ, бр. 30 от 2014 г.)
2. "Лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя" са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

Преходни и Заключителни разпоредби към Наредбата
за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.)

§ 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва: код за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000".
(2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.
§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 април 2017 г.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП