26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ЗКПО - БОЙКО КОСТОВ

ВЪПРОС: Акционерно дружество (АД) е получило приход от дивидент от дялово участие в друго дружество през 2018 г. През 2018 г. акционерното дружество не е осъществявало дейност.
1. Счита ли се приходът от дивидент за стопанска дейност?
2. Подлежи ли акционерното дружество през 2018 г. на независим финансов одит съгласно чл.37, ал. 2 от ЗСч?

ОТГОВОР: Съгласно новата т. 30 от ДР на ЗСч, в сила от 01.01.2018 г. „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период”, са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Видно от посочената по-горе дефиниция, вашето акционерно дружество не отговаря на условието за неизвършване на дейност, посочено в буква „б“, тъй като за отчетния период 2018 г. вие сте признали приходи от дивиденти. В този случай не бихте могли да се освободите от извършване на задължителен финансов одит по смисъла на чл.37, ал.2 от сега действащия Закон за счетоводството за 2018 г. Следва обаче да имате предвид, че със ЗИД на ЗКПО, който е в процес
на приемане от Парламента се очаква да бъде извършено изменение на нормата на чл.37, ал.2 от ЗСч, като по силата на променените текстове акционерните дружества ще бъдат освободени от извършване на законов одит по смисъла на ЗНФО, когато те са микропредприятия по силата на дефиницията на чл. 19, ал.2 от същия закон. Микропредприятия са тези предприятия, които не превишават два от следните три критерия:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.
В този смисъл съществува голяма вероятност да нямате задължение за извършване на законов одит за 2018 г. при следните обстоятелства:
* вашето акционерно дружество е микропредприятие; и
* променената норма влезе в сила веднага и по реда на преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗКПО, ако същият предвиди тя да се прилага относно годишните финансови отчети за 2018 г. на акционерните дружества - микропредприятия.

 

Бойко Костов,  регистриран одитор

 

Практики на НАП