26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗКПО И СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗДДФЛ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ Е ОСЪЩЕСТВЯВАЛО ДЕЙНОСТ И Е В ПРОЦЕС НА ЗАЛИЧАВАНЕ

Доц. д-р Таня Атанасова-Дренска

 

Фактическа обстановка


ЕООД подава покана до кредиторите на 25.01.2018 г. и иска заличаване. До този момент - 30.10.2018 г., няма съдебно решение за заличаване на дружеството. През 2018 г. дружеството не е осъществявало дейност - няма нито приходи, нито разходи, единствено е разпределило дивидент от печалбата за 2017 г. При тази фактическа обстановка въпросите са следните:
1. Следва ли ЕООД без дейност за 2018 г. да подаде декларация по чл.92 от ЗКПО за 2018 г.? По какъв начин да я подаде и в какви срокове?
2. Какъв годишен отчет следва да подаде, в какъв срок и по какъв начин?
3. Трябва ли да подаде декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатения дивидент през 2018 г., в какъв срок и по какъв начин
- по електронен път или на хартиен носител?
Становище:
От така изложената фактическа обстановка не става ясно на какъв етап е процесът по ликвидация и заличаване на дружеството. По-конкретно не става ясно дали на посочената дата 25.01.2018 г. в търговския регистър е вписано  прекратяване с ликвидация на дружеството или процесът по ликвидация вече е завършен и на тази дата дружеството е подало искане за заличаване, но все още не е заличено. С оглед на това следва да се отбележи, че конкретният отговор на въпросите в голяма степен зависи от изясняване на тези обстоятелства, поради което същият ще бъде базиран единствено на принципни положения.
1. По първия въпрос:
Отговор на първия въпрос се съдържа в писмо изх. № 94-П-151 /16.08.2018 г. на НАП, според което „съгласно чл.158 от ЗКПО при прекратяване с ликвидация за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява  задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа.
Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, до датата на подаването му (чл. 161, ал.1 от ЗКПО). Данъчно задълженото лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО.
Дължимият корпоративен данък е окончателен. Данъчната декларация за последния данъчен период се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него (чл.162, ал.1 от ЗКПО). Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице. Данъкът е окончателен (чл.163, ал.1 от ЗКПО). Същевременно, на основание чл. 92, ал.4 от ЗКПО (ДВ, бр. 92 от
2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация.
На база гореизложеното може да се направи извод, че лице, прекратено с ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч, и за което не възниква задължение за корпоративен данък (или данък върху разходите), може да не подава данъчна декларация за последния данъчен период.“АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП