26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ЗДДС - МИНА ЯНКОВА

ВЪПРОС: Дружество, регистрирано по ЗДДС, получава авансово плащане през 2016 г., за което издава фактура с начислен ДДС. През м. януари 2017 г. същото дружество се дерегистрира. Според писмо изх. № 24-35-17/04.07.2017 г. на НАП, в случаи на дерегистрация издадените фактури във връзка с авансови плащания следва да бъдат анулирани.
На какво основание такива фактури следва да бъдат анулирани и какъв е редът, ако това не е направено в месеца на дерегистрацията - при нас м. януари 2017 г.?
ОТГОВОР: Случаят, описан в цитираното писмо на НАП, се отнася до облагане на налични активи за последния данъчен период по чл. 111 от ЗДДС. НАП е изразила становище, че ако след заплащането и документирането на аванс настъпи дерегистрация на доставчика, са налице основания за анулиране на издадените от доставчика документи - фактури с начислен данък върху добавената стойност, като се счита, че същите са погрешно издадени.
При установяване на допуснати грешки в подадени справки-декларации и отчетни регистри от дерегистрирано лице с направените допълнения на чл. 126, ал. 4 и следващи от ЗДДС (в сила от 1.01.2017 г.), е създаден ред на корекция. Дерегистрираното лице писмено уведомява компетентната ТД на НАП за допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетни регистри по чл. 124. Корекциите се извършват след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите с подаване на нова декларация и отчетни регистри за съответния период в 14-дневен срок от получаване на разрешението.
Дерегистрираното лице в 5-дневен срок от установяване на обстоятелството, че преди прекратяване на регистрацията е следвало да коригира (анулира) фактури по реда на чл.116 от ЗДДС писмено уведомява компетентната ТД на НАП, която след преценка издава разрешение за издаване на съответния данъчен документ или отказва издаването му. В 14-дневен срок от получаване на разрешението лицето издава съответния данъчен документ и подава декларация по чл.125, ал. 1 и отчетни регистри по чл.124 за периода, през който е издаден съответният документ, по ред, определен с чл. 119б от ППЗДДС. В случаите по чл. 126, ал. 4 от закона след издаване на разрешение от компетентната ТД на
НАП корекции се извършват в отчетните регистри, съответно в справка-декларацията и VIES-декларацията, за данъчния период, в който едопусната грешката. В съответния дневник се отразява оригиналният запис на документа, като в полетата, описващи стойности, се попълват равни по размер, но с противоположен знак стойности и се отразява нов запис с коректните данни. Справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 119б от ППЗДДС).

 

Мина Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП