13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова

ВЪПРОС: През 2015 г. дружество-лизингодател е сключило лизингов договор, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху лек автомобил, за който при придобиването е приспаднат изцяло данъчен кредит. През май 2017 г. автомобилът е катастрофирал по вина на лизингополучателя. Според общите условия на договора за финансов лизинг в случаите на пълна загуба на превозното средство (поради щета или кражба) право на
застрахователно обезщетение има лизингодателят.
Кой следва да извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 1 от  ЗДДС на ползвания данъчен кредит за превозното средство? В какъв размер следва да е тази корекция?


ОТГОВОР: В запитването е посочено, че данъкът е начислен при предаването на актива съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 6 от ЗДДС, при прекратяването или развалянето на договора, лизингодателят следва да издаде кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл. 6, ал. 2, т. 3 и сумата, която задържа въз основа на договора, без данъка по този закон.
С оглед на факта че автомобилът, предмет на договора, е погинал, се приема, че е налице прекратяване на договора, поради липса на предмета на същия и следва да се приложи разпоредбата на чл.115, ал. 6 от ЗДДС.
Съгласно чл.79, ал.1 от ЗДДС, в сила от 1.01.2017 г., регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
От 2017 г. с въвеждането на новата ал. 8 на чл. 78 в ЗДДС, корекциите по чл. 79, ал. 1, чл. 79а и 79б в случаите на действащ договор за лизинг, за който е приложен чл. 6, ал. 2, т. 3, ще се извършват от лизингополучателя. Видно от посоченото, лизингополучателят има задължение за извършване на корекция на ползван данъчен кредит при възникване на съответните обстоятелства само в случаите на действащ договор.
В конкретния случай, при прекратяване на договора след погиване на автомобила, за който са изплатени част от вноските и собствеността не е прехвърлена на лизингополучателя, корекция по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 79, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ЗДДС за приспаднатия при закупуването данъчен кредит ще извърши лизингодателят.
В чл. 80 на ЗДДС изрично са посочени изключенията от посочената хипотеза, при които не се извършват корекции. В ал. 2, т. 2 на чл. 80 от ЗДДС е предвидено, че корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката.

С оглед на посоченото във въпроса, че автомобилът е катастрофирал по вина на лизингополучателя, в случая разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС е неприложима. Лизингодателят следва да извърши корекцията в данъчния период,
през който е възникнало съответното обстоятелство (погиване на автомобил вследствие на катастрофа), съгласно чл.79, ал. 4 от ЗДДС, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период. Дължимият данък е в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ЗДДС.

Мина Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП