16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лариса Тодорова

Въпрос: Във връзка със задължението за подаване на уведомления в срок до 30 октомври 2017 г. с код по ЕКАТТЕ, необходимо ли е да се подписват допълнителни споразумения със служителите?


Отговор: В Държавен вестник, бр. 23 от 17 март 2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Промените влизат в сила от 1 април 2017 г.
С изменения и допълнения в наредбата се въвежда ново изискване за попълване на код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението.
Следва да се има предвид, че съгласно § 10 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата в срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва: код за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за «дата на сключване» се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код «00000».
В 6-месечния срок (от 1 април до 30 октомври 2017 г.) следва да се изпращат уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.
Кодът по ЕКАТТЕ на населените места не е елемент от съдържанието на трудовите договори. Работодателят следва да спази изискването за изпращане на уведомления по реда на наредбата до 30 октомври 2017 г. за работниците и служителите, чиито трудови договори не са прекратени към датата на изпращането, но няма задължение за подписване на допълнителни споразумения към сключени трудови договори с тях.

 

Въпрос: Сключен е трудов договор на основание чл. 114 КТ за работа за 10 дни в месеца, без да е определена конкретна продължителност на работното време. Представлява ли това нарушение на трудовото законодателство?

Отговор: Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 115 от КТ с трудовите договори по този раздел (вкл. договорите по чл. 114) освен условията по чл. 66, ал. 1 КТ се уговарят продължителността и разпределението на работното време, а може да се уговаря и периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение. Следователно продължителността и разпределението на работното време са елемент от съдържанието на трудовия договор.
Нарушенията на трудовото законодателство се установяват от контролните органи на Инспекцията по труда, които всеки работник или служител има право да сезира.

 

Лариса Тодорова, експерт по трудово право

Практики на НАП