16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Вержиния Заркова

Въпрос: Какви документи за пенсиониране трябва да издават осигурителите след 1 януари 2018 г.?


ОТГОВОР: На основание чл. 5, ал. 7 от КСО, в сила от 1 януари 2018 г., осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
 1. осигуреното лице или негов представител - за периоди преди 1 януари 2000 г.;
2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54 ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.
С промяната на ал. 7 на чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване се променя обхватът на документите, с които осигурителите удостоверяват  осигурителен стаж и доход. В сила от 1 януари 2018 г. по искане на осигуреното лице или негов представител ще се издават документи само за периодите преди 2000 г. Това означава, че след 1999 г. осигурителният стаж и доход на лицата ще се зачита само въз основа на данните в информационната система на НОИ. Изрично трябва да се подчертае, че издаването на документите от страна на осигурителя става безплатно. Изискването на такси за това е нарушение на разпоредбата и подлежи на административна санкция. Извън случаите, в които се издават документи, остава възможността осигурителите да удостоверяват факти и обстоятелства по искане на длъжностните лица на НОИ. Това може да стане както при отпускане на краткосрочните обезщетения, така и при отпускане на пенсиите на осигурените.

Вержиния Заркова, консултант по осигурително право

Практики на НАП