16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова

Въпрос: Дружество участва в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, като най-често участието в процедурите се осъществява посредством неперсонифицирано дружество по чл. 357 и следващите от Закона за задълженията и договорите. Поради това че договорите по чл. 357 от ЗЗД за обединяване на дейността се сключват за изпълнение на конкретната обществена поръчка, в тях се включва клауза, според която договорът поражда правно действие само при възлагането на поръчката. В случай че поръчката не бъде възложена на дружеството, договорът не поражда правно действие. В този случай дружеството не се регистрира в регистър БУЛСТАТ.
При положение че от момента на сключване на договора до сбъдването на предвиденото в него отлагателно условие тече процедура по ЗОП, която може да бъде с продължителност няколко месеца, ще бъде ли нарушена разпоредбата на чл. 132, ал. 6 от ЗДДС в частта й, регламентираща 14-дневен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС, считано от датата на договора за създаване на дружеството?


Отговор: Разпоредбите на чл. 132, ал. 5 и ал. 6 от ЗДДС регламентират задължение на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник - регистрирано по закона лице, да подаде заявление за регистрация по закона в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на дружеството.

Стриктното тълкуване на тези разпоредби води до разбирането, че задължението за подаване на заявление за регистрация е поставено в зависимост единствено от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество. В тази връзка следва да се има предвид изразеното от приходната администрация становище в писмо с изх. № 26-Б-26/11.04.2017 г., където е казано, че относно договорите за образуване на неперсонифицирани дружества с цел участие в обществени поръчки, в случай че са образувани под условие спечелването на конкретна обществена поръчка и обявяване на дружеството за изпълнител, следва да се приеме, че ако обществената поръчка не бъде спечелена от това неперсонифицирано дружество, договорът за образуването му не произвежда правно действие и в тази връзка не възниква задължение за регистрация по ЗДДС за дружествата, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице.
В случай че неперсонифицирано дружество спечели обществената поръчка, следва да се приеме, че датата, от която тече срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС на това дружество, е датата, на която е сключен договорът, с който на същото е възложена обществената поръчка. Аналогично на предвиденото в чл. 132, ал. 6 от ЗДДС обратно действие на регистрацията по закона, за дата на регистрацията в тези случаи следва да се счита датата на сключване на договора, с който на неперсонифицираното дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, е възложена обществената поръчка.
Видно от изложеното, не са нарушени разпоредбите на чл.132, ал.5 и ал.6 от ЗДДС преди сбъдването на предвиденото в договора отлагателно условие.

Практики на НАП