16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова

ВЪПРОС: Дружество, регистрирано по ЗДДС, през 2015 г. е закупило апартамент, ново строителство, от регистрирано по ЗДДС лице за настаняване на бизнес партньори. За покупката е издадена фактура, която е отразена в дневника за покупки, без да е ползван данъчен кредит. От началото на 2017 г. апартаментът се отдава под наем на юридическо лице. Сделката по отдаване под наем е облагаема и се начислява ДДС. В момента се водят преговори за продажба на апартамента, като се очаква през 2018 г. сделката да бъде финализирана.
Имаме ли право на възстановяване на данъчен кредит, предвид това, че вече с апартамента извършваме облагаеми доставки? Тъй като при продажбата на апартамента трябва да начислим ДДС, можем ли да извършим корекция и да възстановим част от платения ДДС?  
ОТГОВОР: Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
Предвид изложеното, за да се ползва право на пълен данъчен кредит за покупка на недвижим имот, е необходимо регистрираното по ЗДДС лице да извършва само облагаеми доставки със същия имот.
Във връзка с посочените разпоредби, в настоящия случай, доколкото дружеството е имало намерение да използва закупения апартамент за представителни цели, каквото е настаняването на бизнес партньори, то за същото не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Право на приспадане на данъчен кредит не възниква и на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, ако същият се използва за безвъзмездни доставки към партньорите на дружеството.

При условие че при покупката на апартамента не е приспаднат данъчен кредит и впоследствие той се използва за извършване на облагаеми доставки, дружеството може да се възползва от разпоредбата на чл. 79а, като упражни правото на приспадане на данъчен кредит по ред и в размер, определен съгласно формулата на чл. 79а, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. При изчисляване на корекцията през годината, в която дружеството отдава под наем апартамента, за което начислява данък, следва да има предвид и разпоредбата на чл. 66, ал. 8, т. 1 и 6 от ППЗДДС, съгласно която Кх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 от закона за съответната година не се взема предвид, съответно ПрНИД х е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата само за независима икономическа дейност.
Или в случая в края на 2017 година в зависимост от характера на използването на апартамента дружеството може да отчете положителна годишна корекция по формулата ИРПДК = НДДС х 1/20 х ПрНИДх х Кх.

По отношение на предстоящата последваща доставка на недвижимия имот, при условие че към момента на доставката същият е нова сграда по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС, доколкото тази доставка е облагаема по аргумент на противното от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, дружеството ще може да извърши корекция съгласно чл. 79, ал. 5 от ЗДДС за частта от недвижимия имот, която е използвало за извършване на облагаема доставка. В този случай еднократната корекция в увеличение ще се извърши по реда на чл. 66, ал. 7, т. 1 от ППЗДДС. Съгласно тази разпоредба  регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена корекция по чл. 79а или 79б от закона, но не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 от закона при производството, придобиването или внос на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи, когато извърши облагаема доставка на стоката или услугата, има право по чл. 79, ал. 5 от закона да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по формулата  ДК = НДДС х 1/20 х БГ.

Практики на НАП