92020

 Пълно издание-Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ПЛАТЕН В СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ЕС - Моника Петрова
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова - Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИК В ЧУЖБИНА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - Цветана Янкова
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЛНО ДОКАЗАНА ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, КОГАТО ЧАСТ ОТ ТЯХ СА ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА С НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА И РЕЗЕРВИ - Цветана Янкова
ПРИЗНАВАНЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА PCR ТЕСТОВЕ - Цветана Янкова
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛИЦА, НАЕТИ ПО ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ СЪЩИЯ РАБОТОДАТЕЛ - Цветана Янкова
КОРЕКЦИЯ НА ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО В ХИПОТЕЗАТА НА ПРОПУСНАТО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ - Иван Минчев
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ И ДЯЛОВЕ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ НЕПАРИЧНА ВНОСКА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - Лорета Цветкова
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ОТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - Иван Минчев
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова
УНИВЕРСАЛЕН БАЗОВ ДОХОД - ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЕДНОСТТА И ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЛИ НАШИЯТ ЖИВОТ? - Наталия Чернева
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Красимира Узунова
ПО НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Катя Гущерска
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Бойко Костов
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕЗЕРВНО ОБОРУДВАНЕ И АМБАЛАЖ - МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ ИЛИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ? - Наталия Чернева
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- Парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване при работа през определени дни от месеца - Вержиния Заркова
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА - Петя Гинина
ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАЩО ДОХОДИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЛИЧЕН ТРУД В ДРУЖЕСТВОТО И ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ - Петя Гинина
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - НАП - Постановление № 199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. НООСЛБГРЧ - Пламен Димитров
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - НАП - Прилагане Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. - Милена Кръстанова
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова

Практики на НАП