1-koricas
Покажи брой 
Заглавие
КОДЕКС за социално осигуряване
ИЗ­­В­­­ЛЕ­­ЧЕ­­НИЕ ОТ ЗА­­КО­­НА ЗА ЗДРАВ­­­НО­­ТООСИ­­ГУ­­РЯ­­ВА­­НЕ
НА­­­РЕД­­­БА ЗА ЕЛЕ­­­МЕН­­­ТИ­­­ТЕ НА ВЪЗ­­­НАГ­­­РАЖ­­­ДЕ­­­НИ­­­Е­­­ТО И ЗА ДО­­­ХО­­­ДИ­­­ТЕ, ВЪР­­­ХУ КО­­­И­­­ТО СЕ ПРА­­­ВЯТ ОСИ­­­ГУ­­­РИ­­­ТЕЛ­­­НИ ВНОС­­­КИ
НА­­­РЕД­­­БА за об­­­щес­­­т­­­ве­­­но оси­­­гу­­­ря­­­ва­­­не на са­­­мо­­­о­­­си­­­гу­­­ря­­­ва­­­щи­­­те се ли­­­ца, бъл­­­гар­­­с­­­ки­­­те граж­­­да­­­ни на ра­­­бо­­­та в чуж­­­би­­­на и морските ЛИЦА
НА­­РЕД­­­БА № Н-13 от 17 де­кем­в­ри 2019 г. за съ­дър­жа­ни­е­то, сро­ко­ве­те, на­чи­на и ре­да за по­да­ва­не и съх­ра­не­ние на дан­ни от ра­бо­то­да­те­ли­те, оси­гу­ри­те­ли­те за оси­гу­ре­ни­те при тях ли­ца, как­то и от са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи
НА­РЕД­БА № 1 ОТ 13 ФЕВ­РУ­А­РИ 2007 Г. ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ПО­МО­ЩИ ЗА ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ
НА­РЕД­БА ЗА ОТ­ПУС­КА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ОБЕЗ­ЩЕ­ТЕ­НИЯ ЗА БЕЗ­РА­БО­ТИ­ЦА
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване
Акценти в Държавното обществено осигуряване за 2020 г. от Снежана Малакова
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и валификационни групи професии - 2019 г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, и за здравно осигуряване в проценти, дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица за 2019 г

Практики на НАП