7-2020

НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ
ОТГОВОРИ

 


 

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СМЪРТ НА СОБСТВЕНИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Писмо № 16-12-32 от 09.06.2020 г. на МФ за прилагане на чл.15, ал. 5 от ЗМДТ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Отразяване на получено възнаграждение за положен личен труд през предходната година в таблица № 1 и таблица № 2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
Осигуряване на български граждани, работещи в страна членка по време на ползване на неплатен отпуск в България или командировАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛ
Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на РЕШЕНИЕ № 429 от 26 юни 2020 година и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 03.07.2020 г.
Писмо № 20 - 00 -111 от 13.07.2020 г. на НАП за попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на Д
Писмо № 20 - 00 -113 от 20.07.2020 г. на НАП относно промени в Договора между РБългария и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г. .
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС И ЗКПО НА ИЗНОС НА БРАКУВАНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС И ЗКПО НА ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПЛАТФОРМА НА АМАЗОН. ОБЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДФЛ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ДИВИДЕНТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ТЕОРИЯ, ДАНЪЧНА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 15 И чл.16 ОТ ЗКПО
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Определяне мястото на изпълнение и НА лицето-платец на ДДС, при доставки НА услуги, извършвани по електронен път

Практики на НАП