6

НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ
ОТГОВОРИ

 


 

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Намалени ставки за облагане с данък върху добавената стойност, в сила от 01 юли 2020 година
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Данъчно третиране по ЗДДС на посреднически услуги, предоставяни от чуждестранни доставчици на български данъчно задължени лица, нерегистрирани по ЗДДС
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Моника Петрова
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ С ХАРАКТЕР НА НЕПРИЗНАТИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ ПРИХОДИ
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Писмо № 26-К-76/04.02.2020 г. на НАП относно прилагане на СИДДО между Република България и Република Турция
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОР - Красимира УзуноваИ
ПО ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Писмо № 20-00-228/26.05.2020 г. на НАП - прилагане на чл. 3, ал.1, т.2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на дивидент
ПО НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - Документиране на продажби, извършвани едновременно от физически търговски обект и чрез електронен магазин съгласно изискванията на наредба № Н-18/2006 г.
ПО НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - Въпроси и отговори - Катя Гущерска
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Проект на Министерството на финансите за обществено обсъждане на новите Национални счетоводни стандарти
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Внасяне от работодателя на невнесени здравноосигурителни вноски за лица, ползващи неплатен отпуск по тяхно желание
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Осигурителни вноски за лица, работещи по граждански договор по време на ползване на платен отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Какво трябва да знаят работодателите при получане на волеизявление за прекратяване на трудовия договор на основание Чл. 327 от КТ
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова

Практики на НАП