br5

НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ
ОТГОВОРИ

 


 

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ПРАВИЛА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ДОСТАВКА НА СГРАДА, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 Г. - Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ПРАВИЛА В ЗДДС ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДОБРЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА ИЛИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В СИЛА ОТ 1.I.2020 Г. - Коментар: Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОСТАВКА НА СТОКИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА И ТРАНСПОРТИРАНИ ДИРЕКТНО ЗА КЛИЕНТИ ОТ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС И ОТ ТРЕТИ СТРАНИ - Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Документиране, деклариране и отчитане на изпратени стоки до склад на Амазон в Англия и последващата им продажба - Моника Петрова, Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Писмо № 24-39-30 от 30.03.2020 г. на ЦУ на НАП относно приложение на разпоредбата на чл.96, ал.10 от ЗДДС във връзка с договор за франчайз..
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО, ДЕКЛАРИРАНЕТО И ВНАСЯНЕТО НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - Цветана Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ВЪЗНИКВАНЕ НА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ „ЗАВИСИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ” В БЪЛГАРИЯ - Десислава Калудова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ОТНОСНО ПРОМЕНЕНИТЕ СРОКОВЕ В ЗДДФЛ ЗА 2020 г. - Лорета Цветкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Коментар на промените в ЗНФО, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (ДВ, бр.18 от 28.02.2020 г.)
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Бойко Костов
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Вержиния Заркова
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Възможност за получаване на компенсации по реда на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. с цел запазване заетостта на работниците и служителите при извънредното положение
Трудово законодателство - Въпроси и отговори

Практики на НАП