Korica-10-2019

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


 

 

Покажи брой 
Заглавие
Брой 10 / 2019
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС И ЗДДФЛ НА ДОХОДИ, ПОЛУЧАВАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ЗА РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова, Бойко Костов
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Мина Янкова
Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване
ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ПЕЧАЛБА ОТ НЕПРЕРАБОТЕНА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ПРЕОТСТЪПВА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО
ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО В ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА АРЕНДА, НЕИЗПЛАТЕНА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ НА ГОДИНАТА НА НАЧИСЛЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ
ДОКАЗВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКА И НА ВРЪЗКАТА ИМ С ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ОТПИСВАНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ ПОРАДИ БРАКУВАНЕ
Писмо № 24-38-40 от 29.07.2019 г. на НАП относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при използване на възстановените на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази 50 на сто от дължимите о
Писмо № М-94-С-53#3 от 25.07.2019 г. на НАП относно данъчно облагане на получени средства по програма “Родители в заетост”
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВНАСЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Красимира Узунова, данъчен експерт
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗГРАДЕНИ АКТИВИ, КОИТО ПО СИЛАТА НА ЗАКОН СА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Подаване на данни за осигурено лице, работещо при условията на втора категория труд по допълнителен трудов договор
Осигуряване на адвокатите-съдружници в адвокатско дружество. Подава ли се ОКД 5 ПРИ започване на дейност?
Подаване на данни с декларация образец № 1 от Наредба № Н-8/ 2005 г. при работа по граждански договор
СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ

Практики на НАП