Korica-8-2019-1A

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


 

 

 

Покажи брой 
Заглавие
Брой 8 / 2019
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Моника Петрова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Мина Янкова, Даниела Янева
Писмо № 15-00-37/18.06.2019 г. на НАП - Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на стоки и услуги, които се заплащат с ваучери „подарък” или с ваучери за осигуряване на безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за ос
РЕГУЛИРАНЕ НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ В КОМБИНАЦИЯ С НОВОТО ПРАВИЛО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПРИСПАДАНЕТО НА ЛИХВИ
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИДОБИТИ ДОХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В ГЪРЦИЯ СЪГЛАСНО ПОДПИСАНА СИДДО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
Облагане на доходи от продажба на недвижимо имущество в България, собственост на чуждестранно физическо лице
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗДДФЛ ПРИ ПОИСКВАНЕ НА ЛИЦЕ, ПРИДОБИЛО ДОХОД С УДЪРЖАН ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
Облагане на придобити доходи от парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова, Петя Гинина
Прекратяване облагането на земи с променено предназначение, но възстановили качеството си на земеделски земи, намиращи се в процедура по отчуждаване за държавни и общински нужди
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - КРАСИМИРА УЗУНОВА
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ
Активиране на здравен статус на български гражданин, напуснал страната
Осигурителен доход и осигурителни вноски за лица, командировани в друга държава-членка на ЕС, в друга държава- страна по Споразумението за ЕИП или в Конфедерация Швейцария
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Въпроси и отговори

Практики на НАП