06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Писмо № 26-Д-198#h от 03.06.2019 г. на НАП - Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (МР42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка за друга държава членка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Изх. № 26 - Д - 198#h
София, 03.06.2019 г.

Относно: Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (МР42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава членка

Фактическа обстановка:
Дейността  на българско дружество “Х” ЕООД е покупко-продажба на стоки. Стоките се закупуват от Китай и пристигат с воден транспорт в Гърция. Обмитяването става на пристанище Солун, Гърция  при условията на митнически режим 42 (МР42), след което стоките  влизат в България със сухопътен транспорт, с последваща продажба в Европейския съюз.
На пристанище Солун “Х” ЕООД има акредитиран представител с гръцки VIN, който организира вноса, обмитяването, транспорта и всички логистични въпроси, свързани с доставката на стоките до склада в България за сметка на “Х” ЕООД. Митото на стоките е платено в Гърция и е за сметка отново на българското дружество “Х” ЕООД. В митническите документи като получател на стоката фигурира само и единствено “Х” ЕООД. Стоките се осчетоводяват като внос с протоколи по МР42.     
Въпреки че “Х” Ltd Гърция не фигурира никъде в документите като получател на стоката, нито има документи за придобиване на същата и в нито един момент не е била неин собственик, същата фирма с гръцки VIN декларира въпросната стока във VIЕS-декларацията като продажба на “Х” ЕООД, без за тази продажба да има издадена фактура. От своя страна,”Х” ЕООД не декларира покупка от “Х” Ltd Гърция, защото няма издадени документи за покупка от тях, а има фактура от доставчика в Китай.
По изброените по-горе причини се получава разминаване във VIES декларацията между декларираните суми от двете дружества - българското и гръцкото.
1. Необходимо ли е гръцкото дружество да декларира във VIЕS­ декларацията продажба, която де факто не е извършило и как българското дружество трябва да декларира вноса на стоки по режим 42 00?
2. Какво е счетоводното отчитане на доставката на стоки по МР 42?
Становище по първия въпрос:
В чл.13 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са посочени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки.
Съгласно чл. IЗ, ал. 3 от ЗДДС за възмездно ВОП се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност (ДДС) и където стоките са  произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.
Съгласно чл.13, ал. 6 от ЗДДС, когато лицето не е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка на вноса на стоките, откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако стоките са внесени в държавата членка на вноса от или за сметка на лицето, се прилага чл. 13, ал. 3 от закона. Цитираната разпоредба урежда специфични случаи на внос на необщностни стоки на територията на друга държава членка и последващият им превоз до територията на страната. Поради особеностите на законодателството на различните държави членки е възможно стоките да получат общностен статут на територията на другата държава членка и без данъчно задълженото лице да е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. В тази връзка са възможни различни хипотези, като най-често това са случаите на оформяне на вноса чрез особен митнически представител.
За да е приложим режимът, установен за ВОП в случаите на чл.13, ал. 6 от ЗДДС, следва да са изпълнени кумулативно следните условия:
стоките да са внесени от лицето или за сметка на лицето в друга държава членка;
лицeтo, получател на стоките на територията на страната, да не е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, в която е осъществен вносът;
лицето да изпраща или транспортира стоките от територията на държавата членка на вноса до територията на страната, за целите на икономическата си дейност на територията на страната;
транспортът да е от или за сметка на лицето.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП