13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЙНОСТТА НА ТЪКАННА БАНКА

 

Моника Петрова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Дружество, извършващо дейност като тъканна банка, е получило разрешение за това от Изпълнителната агенция по трансплантации. Основният предмет на дейност на дружеството се изразява във вземане на кръв от пъпната връв на новородени, както и изследване и съхраняване на съдържащите се в нея стволови клетки.
По смисъла на ЗДДС, какъв е видът на предоставяните от тъканната банка услуги - освободени или облагаеми?
Становище: Съгласно чл.39, т.1 от ЗДДС освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
За да се определи дали получените доставки на услуги попадат в обхвата на освобождаването, предвидено с тази разпоредба, следва да се съобрази, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност. Въпреки това, правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил предвидените освобождавания от тяхното действие.
Когато услугите имат за цел единствено да гарантират наличието на определен ресурс за лечение, ако се породи необходимост от такова, но не и да осигуряват недопускането, избягването или предотвратяването на заболявания, увреждания или здравословни проблеми, или установяването на латентни заболявания, или на заболявания в начална фаза на развитие, то тези услуги не могат да се считат за дейности, попадащи в обхвата на израза “извършването на здравни (медицински) услуги“, съдържащ се в чл. 39, т. 1 от ЗДДС.
Услугите по обработка и съхранение на стволови клетки биха попаднали в обхвата на понятието за дейности, “пряко свързани“ с “извършването на здравни (медицински) услуги“ по смисъла на същата разпоредба, когато в лечебно заведение здравните (медицински) услуги, с които услугите по обработка и съхранение на стволови клетки са свързани, са или действително предоставени, или са в процес на предоставяне, или са планирани. Не следва да се считат „пряко свързани” със здравните (медицински) услуги услугите по обработка и съхранение на стволови клетки, когато биха били свързани с извършването в лечебно заведение на здравна (медицинска) услуга само ако настъпят определени несигурни събития - при бъдещо възникване на необходимост от тях, без тази необходимост да е текуща или планирана. В този смисъл са и решения на Съда на ЕС по дело С-86/09, С-262/08.
Предвид изложеното, ако здравните (медицински) услуги, предоставени от лечебно заведение, са само евентуално свързани, а не са действително предоставени, или не са в процес на предоставяне, или не са планирани, същите не биха попаднали в освобождаването, предвидено в чл. 39, т. 1 от ЗДДС. Обстоятелството дали е изпълнено другото условие, предвидено в същата разпоредба - да са оказвани от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, е правно ирелевантно. Следователно за тези услуги е приложима разпоредбата на чл. 12 от ЗДДС и същите са облагаеми доставки.
Казаното по-горе се потвърждава и с Решение № 7779/ 23.05.2019 г.  на Върховния административен съд по адм. дело №903/ 2019г., постановено по повод издаден Акт за регистрация по ЗДДС.

Практики на НАП