27 Февруари, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОГОВОР ЗА СЕРВИТУТ (ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ)

 

Мина Янкова, данъчен експерт

В Закона за собствеността не се съдържа нормативна уредба на сервитутите. Различните видове сервитути са уредени в специални закони - Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за енергетиката, Закона за водите и др. По смисъла на ЗУТ “Сервитутна ивица” е част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот (§ 5, т. 33 от допълнителните разпоредби на закона).
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Като изключение от това правило, прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ е облагаема доставка съгласно ал. 5 на чл. 45 от закона, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
Ограничените вещни права по смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС са: право на строеж, право на ползване, право на преминаване или друг сервитут. Следователно по своята правна същност сервитутът представлява ограничено вещно право върху чужд недвижим имот - земя, в т.ч. урегулиран поземлен имот. Доколкото в случая не е налице прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот, а учредяване на право на преминаване, е налице освободена доставка. Ако при придобиването на урегулирания поземлен имот дружеството е приспаднало данъчен кредит, през периода на договора същото следва да извършва корекция на ползвания кредит по чл. 79а от ЗДДС. Корекцията ще се извършва пропорционално на частта от урегулирания поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване.
Следва да се има предвид, че на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, в случаите на доставка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, доставчикът може да избере доставката да бъде облагаема. Правото на избор дали една освободена доставка да бъде облагаема може да се упражни на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, в случаите на доставка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.
Предвид изложеното, независимо че ограничените вещни права са предмет на освободена доставка, ако доставчикът упражни правото си да третира същата като облагаема, не следва да извършва корекция по чл. 79а от ЗДДС.

Практики на НАП