06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Мина Янкова

Мина Янкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Регистрирано за целите на ЗДДС дружество е закупило актив (магазин) през 2007 година. Приспаднат е изцяло начисленият при покупката данъчен кредит в размер на 25 000 лева. През 2019 година магазинът ще бъде продаден. Какви са задълженията на дружеството по Закона за данък върху добавената стойност?
ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Понятието „нови сгради“ е дадено с § 1, т. 5 на ДР към Закона за данък върху добавената стойност. Това са сградите, които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“ или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Предвид посоченото, магазинът не представлява „нова сграда“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на закона. Следователно предмет на последващата продажба от страна на дружеството е сграда, която не е нова, поради което и на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, доставката й е освободена, освен ако във връзка с алинея 7 на същата разпоредба дружеството не избере опцията да третира доставката като облагаема.
Освен това, предвид че дружеството при придобиването на сградата е приспаднало изцяло данъчен кредит, при извършване на последваща освободена доставка на същата сграда съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗДДС следва да се направи корекция на ползвания данъчен кредит.
Дължимият данък в резултат на тази корекция се определя по формулата на ал. 3, т. 1, б. “а“ на чл. 79 от ЗДДС (ДД = НДДС х 1/20 х БГ), като БГ е броят на годините от продажбата, включително годината на продажбата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.
В случая ДД = 25 000 х 1/20 х 3 = 3 750 лв.
Начисляването на данъка по реда на чл. 79, ал. 3, т. 1, б. “а“ от ЗДДС се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство (данъчния период, през който възниква данъчното събитие за доставката на сградата), чрез съставяне на протокол с реквизитите, посочени в текста на чл. 66, ал. 3, т. 1-10 от Правилника за прилагане на ЗДДС, отразяването му в дневника за продажбите и справката-декларация за същия данъчен период.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП