Моника Петрова, данъчен експерт

Въпрос: Новоучредено дружество е извършило следните облагаеми доставки:

Дата на доставка    Сума
07.05.2019 г.    23 000 лв.
08.05.2019 г.    12 000 лв.
09.05.2019 г.    16 000 лв.
общо                  51 000 лв.


Съобразно изискванията на чл.96, ал.1, изречение второ от ЗДДС, на 13.05.2019 г. дружеството  е подало заявление за регистрация. На 14.05.2019 г. са извършени облагаеми доставки на стойност 53 000 лв.
Следва ли за реализирания оборот на 14.05.2019 г. в размер на 53 000 лв. в срок до 21.05.2019 г. да бъде подадено заявление за регистрация, след като дружеството вече е в процес на регистрация въз основа на подаденото заявление за регистрация на 13.05.2019 г.?
Отговор: По сходен казус от страна на приходната администрация е изразено становище в писмо с изх. № 94-Л-161/ 15.02.2019 г. В същото е застъпено становището, че по отношение на реализирания облагаем оборот от данъчно задължено лице от датата на подаване на заявлението за регистрация до датата на връчване на акта, с който се извършва или мотивирано му се отказва да се извърши регистрацията, същото няма задължение да подава ново заявление за регистрация, тъй като в този период по отношение на него е налице висящо административно производство по регистрация.  
От казаното по-горе следва, че в случая описан във въпроса за дружеството не възниква задължение за подаване отново на заявление за регистрация поради реализирания оборот на 14.05.2019 г. в размер на 53 000 лв.  


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук