13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ЗА НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО РЕДА НА ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО

 

Цветана Янкова, данъчен експерт

Напоследък често се поставят въпроси, свързани с някои аспекти на преотстъпването на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО. Интересът към темата в голяма степен е породен от регулярните проверки, извършвани от НАП по спазване на законовите условия за преотстъпване на данък от земеделските стопани.
Очертават се следните често срещани в практиката въпроси:
1.    По отношение на изискването, поставено в чл.189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, активите, в които се инвестира преотстъпеният данък, да са придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. По-конкретно този въпрос се свежда до това как се изпълнява това условие в случаите на придобиване на активи чрез договор за финансов лизинг.
2.    Следващият въпрос, който възниква, е свързан с прилагане на изискването активите, в които се инвестира преотстъпеният данък, да са нови и как това условие се изпълнява в случаите на придобиване на активи чрез договор за финансов лизинг.
3.    Друг ключов въпрос е свързан с това дали когато по една или друга причина се окаже, че данъчно задълженото лице не е изпълнило изискването по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО, каето гласи, че преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1 (нови сгради и нова земеделска техиника), определена към датата на предоставяне на помощта, следва да възстанови целия размер на преотстъпения за съответната минала година данък или само частта от него, която превишава 50 на сто от настоящата стойност на придобитите активи.

А. Към първите два въпроса, които са взаимосвързани, и поради това ще бъдат разгледани заедно, ще бъде представен практически случай, който в най-голяма степен илюстрира казусите, възникващи в практиката. Случаят е следният:
Дружество е преотстъпило корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО за 2018 г. За целите на производствената си дейност дружеството закупува трактор, който е произведен през 2015 г. Тракторът е придобит при условията на договор за финансов лизинг и при пазарни условия.
По силата на подписан на 20.03.2016 г. тристранен договор между доставчика, лизингодателя и лизингополучателя тракторът е предаден от лизингодателя на лизингополучателя на 04.04.2016 г. Активът е въведен в експлоатация през месец септември на същата година и е заведен в данъчния и в счетоводния амортизационен план. Тракторът е регистриран като земеделска техника на 25.07.2016 г. Гаранционният му срок е една година, а гаранцията на мотора е две години или 2000 моточаса, от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.
С договор от 20.01.2019 г. между лизингодателя и лизингополучателя се прекратява договорът за финансов лизинг, поради това че всички вземания по същия са заплатени от лизингополучателя. На тази дата дружеството придобива собствеността върху актива - трактор.
Дружеството преотстъпва корпоративен данък за 2018 г. по реда на чл. 189б от ЗКПО, като претендира, че с придобиването на трактора на 20.01.2019 г. изпълнява изискването за инвестиране на преотстъпения данък за 2018 г. в нова земеделска техника, която съгласно ал. 2, т. 1 на посочената разпоредба следва да е придобита в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Въпросите, които се пораждат от описаната фактическа обстановка, са следните:
1. Към кой момент се смята, че тракторът е придобит - към датата на сключване на договора за финансов лизинг и предаването му на лизингополучателя през 2016 г. или когато е прехвърлена собствеността върху него - през 2019 г.?
2. Може ли да се приеме в конкретния случай, че е изпълнено условието по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО за инвестиране на преотстъпения данък за 2018 г., тъй като придобиванато на трактора е осъществено през 2019 г., макар и същият да е предаден на дружеството за ползване през 2016 г.?
3. В случай че отговорът на предходния въпрос е положителен, следва ли тракторът да се третира като нов, след като е изтекъл гаранционният срок към 01.01.2019 г. и в този смисъл изпълнено ли е условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО?


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП