06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

КОРЕКЦИИ В ПОДАДЕНИТЕ ПО РЕДА НА ЗДДФЛ ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И СПРАВКИ ЗА 2018 Г.

Лорета Цветкова, данъчен експерт

След изтичането на законово установените срокове за подаване на годишните данъчни формуляри за 2018 г. все по-често се поставят въпроси относно възможностите за извършването на поправки в тях, както и за евентуалните последици за подателя в тези случаи. Ето защо с настоящия материал ще припомним основните правила за извършването на корекции в тези формуляри, като успоредно с това ще отговорим и на някои поставени въпроси в практиката.  

1. Корекции в подадена справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2018 г.

В края на 2018 г. бяха направени съществени изменения и допълнения в разпоредбите на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като с част от тях се създаде правна възможност за извършване на поправки в справката по чл. 73, ал. 1 от подателя. Всички нови правила обаче, включително и тези по отношение на корекциите, ще се прилагат за справки, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г., като това изрично е регламентирано в § 37 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98/27.12.2018 г.), с който бяха направени въпросните промени.
В тази връзка при необходимост от извършването на поправки в подадените справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2018 г. е необходимо да се има предвид, че се прилага общият ред, регламентиран в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Иначе казано, подателят има право да прави промени само в законово установения срок (15.03.2019 г.), а коригираща справка, подадена след този срок се смята за неподадена и не поражда правни последици (чл. 104, ал. 3 от ДОПК). След този срок корекции могат да се правят само по регламентирания в чл. 106, ал. 1 от ДОПК специален ред за извършване на служебни корекции от страна на органите по приходите в НАП. Следователно, ако в подадената справка за изплатени доходи на физически лица за 2018 г. данъчно задълженото лице установи, че има грешки или пропуски, трябва да уведоми компетентната структура на НАП, в която е подаден формулярът, за да се предприемат мерки за отстраняването им. Обичайна практика е в тези случаи органите по приходите да изискат подаването на нова справка, предвид разпоредбата на чл.104, ал. 2 от ДОПК.
Най-честият въпрос, който се поставя в тези случаи, е ще бъде ли глобен подателят, на какво основание и в какъв размер? Този въпрос е провокиран от разпоредбата на чл. 82 от ЗДДФЛ, в който е предвидено да се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв. за:
непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ, както и за
посочване на неверни или непълни данни в справката.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук                                   

Практики на НАП