13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛОЖЕН ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ЛИЦЕ ОТ АВСТРИЯ, ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНО В БЪЛГАРИЯ

 

Теодора Дичева, юрист по трудово право

Фактическа обстановка:
Австрийска фирма формира място на стопанска дейност в България и изпраща с командировъчна заповед свой служител да работи тук от 01.10.2018 г. до 01.10.2019 г. Служителят е назначен по трудов договор спрямо австрийското законодателство. От представеното удостоверение А1 се установява, че приложимото осигурително законодателство за него е това в Австрия, а в България ще се облага само за данъчни цели.
Предвид характера на изпълняваната работа и индивидуалния договор с работодателя се налага лицето да полага и съответно да му се заплаща изнъреден труд.
1. По кое законодателство трябва да се третира положеният от лицето извъреден труд - по българското или според австрийското?
2. Трябва ли положеният труд да се третира според разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските в България?                                
Становище: Съгласно чл. 9, ал.1 от Наредбата за командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги (НКИРПУ) командированите или изпратените работници или служители на територията на РБългария по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от КТ работят при осигуряване най-малко на същите минимални условия на работа, каквито са установени в действащото българско законодателство за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа, по отношение на:
1. максималната продължителност на работната седмица и на работния ден, минималната продължителност на дневната, междудневната и седмичната почивка, както и дните на официалните празници в РБългария;
2. минималния размер на работната заплата;
3. условията за полагане на извънреден и нощен труд и размера на заплащането им;
4. минималния размер на платения годишен отпуск;
5. здравословните и безопасни условия на труд;
6. специалната закрила на непълнолетните лица, на бременните жени, на кърмачките и на лицата с намалена работоспособност;
7. недопускане на дискриминация.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП