Korica-7-2019

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


 

 

 

Покажи брой 
Заглавие
Брой 7 / 2019
Писмо № 26-Д-198#h от 03.06.2019 г. на НАП - Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (МР42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка за друга държава членка
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ДДС НА ДОСТАВКИ, ИЗВЪРШВАНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЙНОСТТА НА ТЪКАННА БАНКА
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОГОВОР ЗА СЕРВИТУТ (ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ)
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГА, ОКАЗАНА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, КОЕТО Е УСТАНОВЕНО В ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Моника Петрова
ЗА НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО РЕДА НА ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО
КОРЕКЦИИ В ПОДАДЕНИТЕ ПО РЕДА НА ЗДДФЛ ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И СПРАВКИ ЗА 2018 Г.
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ОТДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ПОД НАЕМ В САЩ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори Лорета Цветкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори - Снежана Малакова, Лорета Цветкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори - Бойко Костов
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - КРАСИМИРА УЗУНОВА
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Въпроси и отговори - Вержиния Заркова
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ СКЛЮЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР С УСЛОВИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ), ОРГАНИЗИРАНО ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ЗПОО)
ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛОЖЕН ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА ЛИЦЕ ОТ АВСТРИЯ, ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНО В БЪЛГАРИЯ
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Практики на НАП