26 Май, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО), ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ДЗПО) И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОЦЕНТИ, ДЪЛЖИМИ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ, ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2

ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО), ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ДЗПО) И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОЦЕНТИ, ДЪЛЖИМИ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ, ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2019 Г.

 

Broi-6-2019-515

Broi-6-2019-516

Broi-6-2019-517

Broi-6-2019-518

Broi-6-2019-519

Забележки: 1. От 1 януари 2019 г. МОД за самоосигуряващите лица е 560 лв., а на регистрираните замеделски стопани и тютюнопроизводители - 400 лв.
2. Осигурителните вноските за ДОО и ЗОВ се внасят и върху начислените, но неизплатени възнаграждения, както и върху неначислените.
За лицата, работещи без трудово правоотношение и за кооператорите, получаващи възнаграждение от кооперацията за работа без трудово правоотношение осигурителните вноски се внасят само върху изплатените възнаграждения.
3. Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е определена в размер от 0,4 до 1,1 на сто в Приложение № 2 към ЗБ на ДОО за 2019 г., съобразно икономическата дейност на осигурителя, определена по НКИД, и е изцяло за негова сметка.
4. Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категория труд в размерите за всички фондове на ДОО, УчПФ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
5. За 2019 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
6. За дните, през които лицата са се намирали във временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се внася здравноосигурителна вноска в размер на 4,8 на сто върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 560 лв. Вноската е за сметка на работодателя или самоосигуряващото се лице.
7. За лицата в неплатен отпуск, поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете се внася ЗОВ в размер 8 на сто върху 280 лв. (половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица) за всеки месец и е изцяло за сметка на работодателя. Когато неплатеният отпуск е по желание на лицето вноската е за негова сметка.
8. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
9. Когато лицата, които подлежат на осигуряване в УПФ или в професионален пенсионен фонд съгласно чл. 4б, съответно чл. 4в КСО, са избрали да се осигуряват във фонд "Пенсии" на ДОО, работодателят продължава да внася и удържа осигурителните вноски върху изплатените възнаграждения по специалния код за вид плащане и по специалните сметки за ДЗПО на НАП. Постъпилите средства се превеждат служебно от НАП, вместо в съответния УПФ или професионален пенсионен фонд, във фонд "Пенсии" на ДОО.

Практики на НАП