26 Май, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн. ДВ. бр.1/ 2006 г., бр. 7/ 2007 г.; бр. 8/2008 г., бр. 3/2009 г., бр. 1/2010 г, попр.
ДВ, бр. 2, 11, 58 и бр. 83 от 2010 г., ДВ, бр. 6, бр. 55 и бр. 76 от 2011 г., ДВ, бр. 5, ДВ, бр. 68 и ДВ, бр. 103 от 2012 г., ДВ, бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., ДВ, бр. 100, от 2014 г., ДВ, бр. 4, 14, 60 от 2015 г., ДВ, бр. 2 и 38 от 2016 г., ДВ, бр. 5 от 2017 г., ДВ, 7 от 2018 г., изм. и доп. ДВ, 9 от 2019 г.)

Чл. 1. С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работници-те и служителите” и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Чл. 2. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер на дружеството;
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделение-то), служебен номер, издаден от Националната агенция за прихо-дите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигурява-щите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;
2. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, начисленият облагаем доход, ползваните да-нъчни облекчения чрез работодателя и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
1. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;
2. (доп., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване
3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата.
(4) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларация/и образец № 1.
(5) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
6) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Когато е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е започнало преди и продължава след дните, през които същото лице е подлежало на осигуряване на основание чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, декларация образец № 7 не се подава. В декларация образец № 7 се вписват:
1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(7) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен но-мер) и сумата на вноските.
(8) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.
Чл. 2а. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване могат да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление съгласно приложение № 10.
Чл. 3. (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предос-тавена подходяща работа; при начислено или изплате-но възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о чис-ло на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;
3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
4. от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
5. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) от задължените лица по т. 1, 2 и 3 от лицата по т. 1 и 2 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Национал-ния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.
6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква “а”, наследникът или упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице.
7. (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г.) декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.
(2) (изм., ДВ, бр. 5 от 2017 г.) Декларация образец № 3 се по-дава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:
1. (отм., ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
2. (изм., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) от училищата за лицата от 18- до 22 годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;
3. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;
4. (изм., ДВ, бр. 5 от 2017 г.) от Агенцията за социално подпо-магане за лицата, които отговарят на условията за по-лучаване на месечни социални помощи и целеви по-мощи за отопление, и за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;
6. от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;
7. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване.
8. от общините за предоставените от тях социални услуги - резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - едновременно с подаване на декларация образец № 1
2. от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
3. (нова, ДВ, бр. 5 от 2017 г.) след подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
4. (предишен текст на т. 3, ДВ, бр. 5 от 2017 г.) от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване - еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.
5. (предишен текст на т. 4, ДВ, бр. 5 от 2017 г.) от работодателите:
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о чис-ло на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните пла-щания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
б) за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - в срок до 25 февруа-ри на следващата година.
(4) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(5) Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
(6) Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.
(7) Декларации образец № 1 и образец № 6 за членовете на осигурителните каси се подават от касата в съответните срокове по ал. 1 и 3
(8) (изм. ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
(9) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подават декларации обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
(10) Алинея 9 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:
1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец или;
2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
(11) Националният осигурителен институт подава данни за лицата, които са:
1. пенсионери от държавното обществено осигуряване;
2. получаващи парични обезщетения за безработица;
3. получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(12) Данните за лицата по ал. 11, т. 1 се подават с декла-рация образец № 3, а данните по ал. 11, т. 2 и 3 - с декларация образец № 1, в срок:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;
2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.
(13) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 3, 5, 7, 9 и 10 чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 5, 6, 9 и 10 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.
(14) (отм., ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
(15) (изм., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Националният осигурителен институт подава данни за дължимия данък върху доходите на лицата, на които са изплатени гарантирани вземания, с декларация образец № 6.
(16) (нова, ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Националният осигурителен институт подава данни в Националната агенция за приходите за издадените по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, включително и след срока по чл. 6, ал. 1, т. 4. Данните се подават по електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието, по ред, определен с инструкция по чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.
(17) Пенсионноосигурителните дружества подават в Националната агенция за приходите декларация образец № 3 с данни за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които получават срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, в следните срокове:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
2. до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за периода от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Чл. 3а. (доп., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Заявлението по чл. 2а се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.
Чл. 4. (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен” се вписва код 22.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
(3) (отм., ДВ, бр. 1 от 2010 г.)
(4) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
(5) (отм., ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
(6) (отм., ДВ, бр. 2 от 2016 г.)
(7) (отм., ДВ, бр. 45 от 2013 г.)
(8) (изм., ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
(9) (изм., ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодек-са за социално осигуряване и и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд “Пенсии”; фонд “Пенсии” и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да пода-ват данни за осигуряването с декларация образец № 5.
(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
(3) Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.
Чл. 6. (1) Декларациите по наредбата се подават чрез по-пълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) декларация образец № 1 се по-дава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и 7 по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служи-телите“ и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се по-дава на електронен или хартиен носител;
2. декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител, или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
4. декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издаде-ни задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт за подаване на декларации образец № 1 след 30 април на година-та, следваща годината, за която се отнася, декларацията се подава на „хартиен носител или електронен носител и хартиен носител“.
5. (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) декларация образец № 7 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
6. декларации образец № 8 и 9 се подават на хартиен носител.
(2) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
1. имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
2. имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(3) Декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато за-дълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.
(4) Редът, условията и видовете декларации, които могат да се подават чрез персонален идентификационен код, се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
(5) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(6) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(7) (изм. ДВ, бр. 9 от 2019 г.) Декларациите по ал. 1, т. 1 – 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(7) Декларациите по ал.1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компе-тентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Чл. 6а (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) в декларации образец № 1 и № 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен;
2. (изм. ДВ, бр. 2 от 2016 г.) в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
(2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и по-деления, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и за-личаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(6) (отм. ДВ, бр. 2 от 2016 г.)
(7) (изм. ДВ, бр. 2 от 2016 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 се подава с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подле-жало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(8) Декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задъл-жение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на по-дадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
(9) (изм., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Декларация образец № 6, пода-дена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(10) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(11) (изм. ДВ, бр. 5 от 2017 г.) Декларация образец № 6, пода-дена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(12) Когато подадените декларации образец № 1 за кори-гиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гаранти-рани вземания на работниците и служителите“, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(13) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(14) Алинея 13 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 7. (1) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) При оттегляне на упълномощаването задълженото ли-це по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал.1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.
Чл. 8. (1) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г.) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, и подпис Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търго-веца, ЕГН/личен номер/ личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите или заяв-ленията с некоректно попълнени данни.
(2) (изм. ДВ, бр. 5 от 2017 г.) Не се приемат декларация/и об-разец № 1 и образец № 6, подадени от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, когато не е из-пълнено условието на чл. 2, ал. 4.
(3) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(4) (нова, ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Не се приемат декларация/и образец № 1 и № 5 в случаите по чл. 3, ал. 16, когато не са постъпили в Националната агенция за приходите данни, предоставени от Националния осигурителен институт за влязло в сила задължително предписание.
Чл. 9. Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.
Чл. 10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.
Чл. 11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата от-правят искане за това.
Чл. 12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).
Чл. 13. (отм, ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
Чл. 14. Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от ДОПК.
Чл. 15. (1) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(2) отм., ДВ, бр. 7 от 2007 г.

Допълнителни разпоредби
§ 1. Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредника, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
2. “Самоосигуряващо се лице” е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
3. “Задължено лице” е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
§ 2а. (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работ-ниците и служителите“ от декларация образец № 1 се определят, както следва:
1. (отм., ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от деклараци-ята, поотделно заосигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“;
3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;
4. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията;
5. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията
6. (изм., ДВ, бр. 5 от 2017 г.) от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ в размера за професионален пенсионен фонд в т. 25 от декларацията;
7. от сумата на осигурителния доход в т. 17 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията;
8. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от деклара-цията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от декларацията;
9. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;
10. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в т. 30 от декларацията.
(2) (изм., ДВ, бр. 5 от 2017 г.) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 2 - 10 осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по реда на чл. 3 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.
(3) За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръгле-ните по реда на ал. 2 вноски от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са декларирани в декларация образец № 6 за:
1. държавното обществено осигуряване;
2. Учителския пенсионен фонд;
3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд;
5. здравно осигуряване;
6. фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Преходни и Заключителни разпоредби
(ДВ, бр. 4 от 2015 г.)
§ 4. Изчислените за 2014 г. осигурителни вноски за здравно осигуряване по смисъла на т. 7 на § 2а от допълнител-ните разпоредби се определят и от осигурителния до-ход в т. 17.1 на декларация образец № 1 - 2014

Преходни и заключителни разпоредби
ДВ, бр. 60 от 2015., в сила от 07.08.2015 г.
§ 7. (1) Декларации образец № 1 и образец № 5 за лицата по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се подават в срок до 31 декември 2016 г.
(2) След срока по ал. 1 декларациите се подават само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт.

Преходни и заключителни разпоредби
ДВ, бр. 2 от 2016., в сила от 01.01.2016 г.
§ 17. При подаване на декларация образец № 6, приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 с попълнен в т. 8 код за вид плащане 1, 2, 3 или 5 за дължими осигурителни вноски върху осигурителен доход, който се отнася за месеци преди 1 януари 2016 г., в т. 18 се попълва дата на изплащане/начисляване.



Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП