26 Май, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

(ДВ, бр. 6 и 83 от 2000 г., ДВ, бр. 36 от 2001 г., ДВ, бр. 19 от 2002 г., ДВ, бр. 10 от 2003 г., ДВ, бр. 21 от 2004 г., ДВ, бр. 1 и 81 от 2006 г., ДВ, бр. 1 и 15 от 2007 г., ДВ, бр. 20 от 2008 г., ДВ, бр. 12 от 2009 г., ДВ, бр. 2 от 2010 г., ДВ, бр. 14 и 15 от 2011 г., ДВ, бр. 16 от 2012 г., ДВ, бр. 33 от 2013 г., ДВ, бр. 17 и 60 от 2014 г., ДВ, бр. 18 и 40 от 2015 г., ДВ, бр. 17 от 2016 г., ДВ, бр. 29 от 2017 г., ДВ, бр. 77 от 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2019 г.)

Раздел I

Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски

Чл. 1. (1) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

(2) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на отпуските, посочени в ал. 2, за които е изплатено, начислено, но неизплатено или неначислено възнаграждение.

(4) Минималният месечен осигурителен доход за съот-ветната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудо-вия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда ли-цето е работило при непълно работно време, се опре-деля пропорционално на отработените часове и часо-вете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от Ко-декса за социално осигуряване. В тези случаи мини-малният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустанове-ните работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.

(5) (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Осигурителните вноски за управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграж-дение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по ос-новната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорцио-нално на дните, през които е работило и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през ме-сеца.

(6) (доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - не по-малко от минималната работна заплата за страната. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

(7) (отм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) Осигурителните вноски за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал.1 от Закона за здравето, се внасят върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Когато лицето не е работило през целия месец, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна ра-ботна заплата, определена пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

(8) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

1. дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Ми-нистерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения и изплатените пътни и квартирни пари, за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;

2. стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

3. (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) стойността на безплатната хра-на, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и на цивилните служители съгласно чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

4. (доп., ДВ, бр. 17 от 2016 г.) стойността на работното, уни-форменото, протоколното и представителното облек-ло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

5. стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;

6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;

7. (доп., ДВ, бр. 17 от 2016 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2, 3 и 4, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал.2 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда;

8. (доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) обезщетенията по чл. 158, ал. 2, чл. 158а, ал. 2, чл. 168, чл. 172, ал. 1, чл. 173, чл. 199, чл. 227, ал. 1 - 5, чл. 229, ал. 1, чл. 232, чл. 233, ал. 1 и 5, чл. 294 и паричните средства по чл. 226з, сумите, изплатени за храна, доволствия, облекло и порционни пари по чл. 224, чл. 286, ал. 1, т. 3 и чл. 298, ал. 1 и 2, както и стойността на паричните или предметните наг-ради и отличия по чл. 240, ал. 1 - 4 и чл. 288, за пътуване по чл. 226 и за транспортни разходи по чл. 229, ал. 2 и компенсационни суми по чл. 226в, ал.1 и чл. 298а, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и обезщетенията по чл.98, ал.1, сумите за пътуване по чл. 103, ал. 4 и стойността на паричните или предметните награди и отличия по чл. 126, 128, 133, 134 и чл.135, ал.1 от ППЗОВСРБ, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 22.03.2010 г. (ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.).

9. (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) възнагражденията по чл. 214, ал. 5 и чл. 215, ал. 4 и обезщетенията по чл. 236, чл. 189, ал. 6, чл. 228, чл. 234, чл. 237 и чл. 238 и сумите по чл. 180, ал. 6, чл. 181, ал. 1, 2 и 3, чл. 182, ал. 1, чл. 184, ал. 1, чл. 186, чл. 189, ал. 8, чл. 191, чл. 192, ал. 2 и чл. 193 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

10. (изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2016 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 4, чл. 104, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3, 3а и 4, чл. 107а и стойността на отличията по чл. 88 от Закона за държавния служи-тел.

11. (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) възнагражденията по чл. 230 и 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 292, ал. 3, чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303, 305 и 358а от Закона за съдебната власт;

12. (изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) сумите и доволствията по чл. 74, ал. 1 - 4 и чл. 76, ал. 1, компенсационните суми по чл. 81, обезщетенията по чл. 83, ал. 4, стойността на паричните и/или предметните награди при условията и до размерите по чл. 86 и 87 и възнагражденията по чл. 99, ал. 3, 4 и 5 възнагражденията по чл. 99, ал. 3 и 4 и обезщетенията по чл. 112, 117 и 119 - 120 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

13. (доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) сумите и доволствията по чл. 23, ал. 1 - 7, чл. 26, ал. 3, компенсационните суми по чл. 25 и стойността на наградите по чл. 30 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

14. Стойността на представителното облекло по чл. 32, предметните и парични награди по по чл. 33 от Закона за Сметната палата.

15. компенсацията на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”.

16. (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г.) сумите и доволствията по чл. 66, чл. 67, ал. 1 - 3, чл. 68, чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 78, чл. 117, ал. 1, чл. 121, чл. 123 и чл. 124, ал. 1, възнагражденията по чл. 115, ал. 5 и 6 и стойността на отличията и наградите по чл. 84 и чл. 85 от Закона за Националната служба за охрана;

17. (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г.) сумите и доволствията по чл. 67, ал. 1 - 5 и чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 74, ал. 4, чл. 103, ал. 1, чл. 108, чл. 110 и чл. 111, ал. 1, възнагражденията по чл. 90, ал. 3 и 4 и стойността на отличията и наградите по чл. 76 - 78 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“;

18. (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г.) стойността на наградите по чл. 13, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

19. (нова, ДВ, бр. 77 от 2018 г.) стойността на възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(9) При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година максимален месечен размер на осигурителния доход, като общият осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, се огранича-а до сбора на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Ограничаването се извършва като се сумират осигурителните до-ходи за първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на осигу-рителния доход за периода, за който е установено су-мирано изчисляване на работното време.

(10) (нова, ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи, за всеки месец от периода, минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето.

Чл. 1а. (1) Осигурителните вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху възнаграждението, определено по трудовото, служебното или друго приравнено правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконното недопускане или отстраняване от работа, незаконното уволнение, или отстраняването и възстановяването на работа по реда, определен в специални закони, през който лицето е имало отработени дни. Когато не са отработени всички работни дни през месеца, възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.

(2) Възнаграждението, върху което се внасят осигурител-ни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.

Чл. 2. (1) Осигурителни вноски се изчисляват и се внасят върху стойността на средствата и сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи пряко, постоянно или периодично на лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура.

(2) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за по-евтиняване на храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддър-жане на културни потребности на работниците и слу-жителите, вноски за допълнително доброволно пенси-онно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професио-нална квалификация, както и върху еднократните по-мощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боле-дуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

(3) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на ли-цата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното по-доходно облагане.

(4) (нова., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е направил избор по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да облага тези разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(5) (предишен текст на ал. 4, ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Сумите и средствата за социални разходи, върху които са вне-сени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Чл. 2а. Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за заст-раховки, определени като задължителни с нормативен акт.

Раздел II

Осигурителен доход, върху който се правят осигурителни вноски

Чл. 3. (1) Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното об-ществено осигуряване за съответната календарна го-дина поотделно за всеки един от месеците на година-та. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал.1, т. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуря-ване, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 - 6. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.

(2) (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишна-та данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени със Закона за бюджета на държавно-то обществено осигуряване за съответната година.

(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г.) Годишният осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност от самоосигуряващите се лица през предходната година като разлика между декларира-ния в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно–осигурителния про-цесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. При опреде-ляне на годишния осигурителен доход се вземат предвид:

1. (изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи пре-работена растителна и/или животинска продукция, чийто облагаем доход се формира по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителни-те и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за кор-поративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд”. При определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейс-кия земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

2. за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти.

3. за самоосигуряващите се лица, регистрирани като уп-ражняващи свободна професия или занаятчийска дей-ност; регистрираните земеделски стопани и тютюноп-роизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, на които облагаемият доход се определя по реда на чл. 29 от Закона за да-нъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, получен от упражняване на трудовата дейност. При определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, полу-чени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантира-не на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

4. за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облага-не с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични тър-говци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, полу-чен от упражняването на съответната дейност, опре-делен по условията на т. 1 и 3.

(4) (изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г.) Самоосигуряващо се лице, кое-то с данъчна декларация за предходната година дек-ларира доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години или има определен по-висок или по нисък облагаем доход установен от органа по приходите при условията и по реда на по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, формира с коригира-щата справка по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване нов размер на окончателния осигурите-лен доход за съответната минала година.

(5) При годишното определяне на осигурителния до-ход се изчисляват и внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” за самоосигуря-ващите се лица, които са избрали да се осигуря-ват в този фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(6) (отм., ДВ, бр. от 2016 г.)

Чл. 3а. (1) За морските лица осигурителните вноски се внасят върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и по-го-лям от максималния месечен размер на осигурител-ния доход, определени със Закона за бюджета на дър-жавното обществено осигуряване за съответната го-дина.

(2) Върху възнагражденията на морските лица и другите доходи от трудова дейност не се дължат осигурител-ни вноски и не се определя окончателен размер на ме-сечния осигурителен доход.

Чл. 4. (доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и т. 6 и/или ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 4а. За периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, лицето представя пред осигу-рителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано.

Чл. 5 - чл. 10. ( отм., ДВ, бр. 1 от 2007 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономически-те дейности (КИД-2008), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.

(2) Когато осигурителят осъществява две или повече ико-номически дейности, основната му икономическа дей-ност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общо-функционално свързани с всички дейности на осигу-рителя.

(3) При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дей-ност на осигурителя се определя по негов избор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. При определяне на осигурителния доход от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2012 г. вместо възнаграждението за дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуря-ване за периода от 1 юли до 31 декември 2010 г. и възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г., се взема предвид възнаграждението за дните по § 22о, т. 1 от преходните и заключителните разпо-редби на Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. (изм. ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Национална-та агенция за приходите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(ДВ, бр. 17 от 02 март 2016 г.)

§ 4. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, започнали упражняване на трудова дейност преди 1 юли 2015 г. се заверява в осигурителни книжки за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г.)

§ 3. Осигурителните вноски за специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., се внасят върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Когато лицето не е работило през целия месец, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата, определена пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Практики на НАП