18 Февруари, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2018 ГОДИНА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2018 ГОДИНА
(Обн., ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
................................................................................................................
Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 560 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 400 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г.:
1. от 1 януари до 30 юни - 207,60 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември - 219,43 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. - 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. - 74,29 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. - 380 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2019 г. - 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. - 1400 лв.
(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 97 500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2019 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

Практики на НАП