13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПЕНСИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ БЕЗЩЕТЕНИЯ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПЕНСИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ БЕЗЩЕТЕНИЯ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНООСИГУРЯВАНЕ

Снежана Малакова, директор на дирекция „Правна“ в НОИ

Една от най-значимите теми в началото на всяка календарна година е темата за задължителното социално осигуряване и за осигурителните права на гражданите. В тази връзка представяме на вашето внимание кратък коментар на промените в Кодекса за социално осигуряване(КСО), направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2019 г.) и съответните промени в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на Кодекса.

I. Пенсии

Основните промени в областта на пенсионното осигуряване, валидни от началото на 2019 г., са следните:

-                         - създаване на нова разпоредба на чл. 68, ал. 4 от КСО

От присъединяването на България към Европейския съюз действащите европейски регламенти за координация на системите за социалнасигурност имат пряко действие по отношение на всички субекти в страната, за които се отнасят - осигурителни и приходни институции, осигурители, осигурени лица и т.н.

Съгласно чл.6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 при преценката направо на пенсия при придобит осигурителен стаж съгласно законодателството на две или повече държави членки, освен съответните разпоредби на КСО, пенсионният орган е длъжен да приложи и цитираната разпоредба с оглед сумирането на осигурителните периоди.

Създаването на новата разпоредба на чл. 68, ал. 4 от КСО е предпоставено от изключително сериозно забавяне на някои от осигурителнитеинституции на държави-членки на ЕС (Гърция, Португалия и др.), даизпълнят установеното им с регламентите за координация на системите за социална сигурност задължение да се произнесат относно придобития от лицата, на тяхна територия, осигурителен стаж с оглед последващото му сумиране съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Разпоредбата е изцяло насочена в защита интересите на правоимащите лица в случаите, когато в процеса на обработка на заявление за пенсия почл. 68, ал. 1 - 2 от КСО, поради неизпълнение на необходимите условияза придобиване право на пенсия само въз основа на българския стаж ипредвид забавяне в произнасянето на чуждата компетентна институция,лицата навършват изискуемата възраст и придобиват право на пенсияпо чл. 68, ал. 3 от КСО само въз основа на българските осигурителнипериоди. По силата на чл. 68, ал. 4 от КСО в тези случаи на лицата сеотпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условиече имат поне 15 години действителен осигурителен стаж по българскотозаконодателство и не получават друг вид пенсия.

Във връзка с регламентирането на това ново за лицата право, санаправени и следните изменения в КСО по отношение на:

-         • началната дата на пенсията - съгласно новата разпоредба начл. 94, ал. 5 от КСО пенсията по чл. 68, ал. 4 от КСО се отпускаот датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО,но не по-рано от датата на подаване на заявлението;

-          • прекратяване на пенсията - на основание новата разпоредба начл. 96, ал. 3 от КСО пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява отдатата на отпускането й, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по този кодекс;

-          •  заварените случаи - по силата на §22ф от ПЗР на КСО разпоредбата на чл. 68, ал. 4 се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31 декември 2018 г. заявления за отпусканена пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, свързана с прилагане на

международен договор, по който Република България е страна,или на европейските регламенти за координация на системитеза социална сигурност.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП