Korica-6-2019

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

2019 г.

КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ


 

 

 

Покажи брой 
Заглавие
ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО), ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ДЗПО) И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОЦЕНТИ, ДЪЛЖИМИ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ, ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2
ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ФОНД „ТЗПБ“ ЗА 2019 Г.
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2019 Г.
ПРОМЕНИ В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Дан
НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
НА­РЕД­БА ЗА ОТ­ПУС­КА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ОБЕЗ­ЩЕ­ТЕ­НИЯ ЗА БЕЗ­РА­БО­ТИ­ЦА
Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд “ГВРС” и за обмен на информация
НА­РЕД­БА № 1 ОТ 13 ФЕВ­РУ­А­РИ 2007 Г. ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ПО­МО­ЩИ ЗА ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КТ
НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2018 ГОДИНА
ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПЕНСИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ БЕЗЩЕТЕНИЯ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019 г.
Брой 6 / 2019

Практики на НАП