26 Май, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Брой 5 / 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Данъчно третиране на продажбата на употребявани

превозни средства и имоти Моника Петрова......................................................... 3

Дата на данъчното събитие при предоставяне на печатни

произведения по договор за консигнация Моника Петрова.................................. 8

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуги по интернет

на физически лица-граждани на ЕС Мина Янкова............................................... 10

Въпроси и отговори Мина Янкова.......................................................................... 12

Писмо № 26 - Л - 63 #1/18 от 20.02.2019 г. - Данъчно третиране по ЗДДС на

подаръчни карти, издадени от банка и разпространявани от дружество,
и карти,предоставяни от дружеството на клиенти по повод игри,
рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му ..................... 15

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Определяне, деклариране и внасяне на авансови вноски за

корпоративен данък за 2019 година Цветана Янкова.......................................... 25

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Актуални въпроси и нови моменти, свързани с данъчното

третиране на субсидиите Лорета Цветкова .......................................................... 40

Въпроси и отговори Лорета Цветкова.................................................................... 45

Писмо № М-24-36-64 от 14.02.2019 г. - Данъчно третиране на сумите,
предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка
от стойността на акциза върху газьола
, използван в първичното
селскостопанско производство
, когато физическото лице е избрало
да се облага по реда на чл
. 29а от ЗДДФЛ ….......................................................... 52

ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Въпроси и отговори Красимира Узунова................................................................ 54

ПО НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

Въпроси и отговори Катя Гущерска......................................................................... 60

СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Осчетоводяване на директни доставки - DROPSHIPPING Наталия Чернева...... 63

Публикуване на ГФО на предприятия с нестопанска цел, които

не са осъществявали дейност през 2018 година Наталия Чернева..................... 66

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна

селскостопанска работа                         Вержиния Заркова.................................. 67

Прилагане на осигурителното законодателство и аналогичното третиране по ЗКПО

и ЗДДФЛ на предоставени подаръчни ваучери, ваучери за храна и направено

допълнително доброволно пенсионно осигуряване    Петя Гинина...................... 72

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Девет важни неща, които работодателите следва да знаят
за новия Закон за хората с увреждане и
Правилника за неговото прилагане                       Теодора Дичева .................... 80

Въпроси и отговори                                                Лариса Тодорова................... 93

Практики на НАП