11 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Брой 4 / 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Право на данъчен кредит за стоки и услуги, които работодателят е задължен да предоставя по силата на нормативен акт
Калина Златанова.................................................................................................................3

Самоначисляване на ДДС по фактура за ремонтна услуга, закупена с предплатена карта
Мина Янкова..........................................................................................................................5

Отразяване в дневника за покупките на фактура за закупен актив,който ще се използва и за лични нужди
Моника Петрова................................................................................................................... 7

Данъчното третиране по ЗДДС на онлайн резервации за наемане на превозни средства в Гърция чрез електронен магазин на интернет сайт
Мина Янкова..........................................................................................................................9

Въпроси и отговори
Мина Янкова........................................................................................................................12

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на установена от органите по приходите липса на стоки
Цветана Янкова....................................................................................................................16

Данъчно третиране по: ЗДДС на покупка на вземания; по ЗКПО на приходи и разходи от последващи оценки на финансови активи, отчитани по амортизиранастойност и на приходи от лихви, изчислени по метода на ефективната лихва в аспект регулиране на слабата капитализация
Цветана Янкова, Мина Янкова..........................................................................................24

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Въпроси и отговори
Лорета Цветкова................................................................................................................. 30

Доходи на местни физически лица, които се облагат с окончателенданък в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 година
Лорета Цветкова ..................................................................................................................33

Данъчно третиране на изплатени възнаграждения на чуждестранно физическо лице за оказване на консултански услуги
Десислава Калудова............................................................................................................38

Писмо No 24-39-115#1/20.12.2018 г. на НАП - Облагане доходите на лицата, упражняващи свободна професия като архитекти и дължими
осигурителни вноски............................................................................................................. 43

ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Въпроси и отговори
Красимира Узунова............................................................................................................. 48

СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Остойностяване и отписване на вложени резервни части при ремонт, водещи доувеличаване стойността на основния дълготраен актив
д.е.с. Бойко Костов............................................................................................................. 58

Счетоводно и данъчно третиране на апорт на вземания на акционери с произход предоставени заеми и лихви
д.е.с. Бойко Костов...............................................................................................................61

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход насамоосигуряващите се лица за 2018 година
Вержиния Заркова............................................................................................................... 64

Казуси във връзка с окончателния размер на осигурителния доход насамоосигуряващите се лица
Вержиния Заркова............................................................................................................... 77

Осигуряване на собственици и съдружници които упражняват трудова дейност в дружествата и получават доходи за полагане на личен труд
Петя Гинина.......................................................................................................................... 85

Практики на НАП