26 Май, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Брой 3 / 2019

Съдържание
Закон за данък върху добавената стойност
Част първа - Общи разпоредби.......................................................................................................................................3
Част вто ра - Облагане на доставките.........................................................................................................................15
Част тре та - Облагане на вноса.....................................................................................................................................41
Част чет вър та - Облагане на вътреобщностното придобиване................................................................49
Част пе та - Данъчни ставки и определяне на данъчното задължение.................................................52
Част шес та - Задължения на лицата..........................................................................................................................86
Част сед ма - Специфични случаи..............................................................................................................................117
Част ос ма - Специален ред на облагане...............................................................................................................124
Част девета - Други разпоредби..................................................................................................................................163
Правилник за прилагане на ЗДДС..............................................................................................................................209
Коментар на про ме ни те в ЗДДС и ППЗДДС Калина Златанова..............................................................342
Промени, свързани с данъчната основа................................................................................................................342
Нов режим на отложено начисляване на ДДС при внос на стоки............................................................344
Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги...................................................346
- Определения за ваучери..............................................................................................................................................347
- Данъчно третиране на услугата по разпространение на ваучери.........................................................354
- Изключения от режима.................................................................................................................................................354
Промени, свързани с дерегистрацията..................................................................................................................355
Промени, свързани с годишните корекции на ползван данъчен кредит
за дълготрайни активи.....................................................................................................................................................356
Промени, свързани с издаването на касови бележки при продажби
чрез електронен магазин..............................................................................................................................................358
Промени, свързани с предоставянето на обезпечения
при сделки с течни горива..............................................................................................................................................358
Промени в обхвата на освободените доставки.................................................................................................359
Промени, свързани с доставките на цифрови услуги, предоставяни
от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица,
установени в Европейския съюз................................................................................................................................359
Други промени.....................................................................................................................................................................362

Практики на НАП