17 Юли, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 2 / 2019

..........Съдържание


Закон за корпоративното подоходно облагане............................................................3
Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно
облагане и в Закона за счетоводството Велин Филипов, д.е.с.........................144
А. Изменения и допълнения в ЗКПО
1. Ново правило за ограничаване на приспадането на лихви и промени
в режима за регулиране на слабата капитализация............................................153
2. Нов режим за определяне на данъчния финансов резултат в случаите
на контролирано чуждестранно дружество.................................................................161
3. Нов режим за данъчно третиране на договори за оперативен
лизинг, съгласно Международните стандарти за финансово отчитане,
приети в ЕС (МСФО), при лизингополучатели..............................................................170
4. Допълнение в режимите на деклариране, свързани с данъчно
задължени лица, които през данъчния период не са осъществявали
дейност по смисъла на Закона за счетоводството....................................................178
5. Промени, свързани с реда за облагане, деклариране и внасяне на данъците
по ЗКПО, в случаите на прекратяване и заличаване на ДЗЛ.................................181
Б. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството
1. Промени, свързани с приложимата счетоводна база и опцията
за преход от прилагане на МСФО, приети в ЕС към НСС........................................186
2. Изменения и допълнения, свързани с публичността на финансовите
отчети и информация....................................................................................................................192
3. Промяна в изискванията за задължителен независим финансов одит
на акционерните дружества и командитните дружества с акции.......................200
Закон за данъците върху доходите на физическите лица......................................202
Коментар на про ме ни те в ЗДДФЛ Лорета Цветкова
Данъчни облекчения....................................................................................................................278
Доходи от други източници........................................................................................................282
Доходи на местни и чуждестранни лица, облагаеми с окончателен данък..283
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация...............................289
Подаване на годишен отчет за дейността........................................................................290
Срокове за внасяне на данъци..............................................................................................294
Задължения за предоставяне на информация от. платци на доходи..............296
Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен...299
Закон за местните данъци и такси........................................................................................301
Норми на данъчна оценка на недвижимите имоти....................................................370
Коментар на про ме ни те в ЗМДТ Красимира Узунова..............................................384
Промени в начина на определяне на данъка върху леките автомобили и
товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 т..384
Отпадане на подаването на декларации за облагане с данък върху недвижимите
имоти за новопостроени сгради и недвижими имоти, придобити чрез правна сделка......388
Определяне на момента на облагане и завършване на сградата...........................391
Облагане с данък на жилищни имоти в курорти - чл. 22 от ЗМДТ...............................392
Последици при деклариране на повече от едно основно жилище.........................394
Отпадане на декларирането по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ.......................................................395
Прекратяване на регистрацията на обявено за издирване превозно средство............397
Такса за битови отпадъци................................................................................................................399

Практики на НАП