18 Февруари, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ОСОБЕНОСТИ И НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2018 Г.


Лорета Цветкова, данъчен експерт


Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018 г., бяха направени някои важни промени, свързани с декларирането на доходите от физическите лица, като част от тях ще се прилагат и за 2018 г. Това наложи актуализирането на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за тази година, както и на някои от формулярите, които се подават заедно с нея. В тази връзка със заповеди на министъра на финансите № ЗМФ-1140/06.12.2018 г. и № ЗМФ-1141/06.12.2018 г. бяха утвърдени нови образци на декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ за ползване
на данъчно облекчение за деца (образец 2005) и на декларацията по чл. 22г от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания (образец 2006), а със заповед № ЗМФ-1180/12.12.2018 г. бяха утвърдени и следните нови образци от годишната данъчна декларация:

- образец 2001 и образец 2001в - основната част на декларацията и съответно тази, която се попълва за доходи на починало лице;
- образец 2021 - Приложение № 2 Доходи от друга стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
- образец 2031 - Приложение № 3 Доходи от друга стопанска дейност;
- образец 2010 - Приложение № 10 Ползване на данъчни облекчения.


Промени са направени и във формуляра на Справка за окончателния размер на осигурителния доход (образец 2004), който е утвърден със съвместна заповед от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт № ЗМФ-1179/12.12.2018 г. и № 1016-40-1349/10.12.2018 г.
Всички изброени по-горе образци, както и заповедите с които са утвърдени, в съответствие с изикванията на чл. 64 от ЗДДФЛ са обнародвани в „Държавен вестник“, бр.106 от 21.12.2018 г.
Следователно и през настоящата година се запазва утвърденатапрактика промени да се правят само в някои от образците на годишната данъчна декларация - там, където е необходимо. Това означава, че формулярите, които не са приложени към цитираната по-горе заповед, запазват досегашния си вид.
Настоящият материал коментира новите моменти в ЗДДФЛ, които имат пряко отношение към годишното облагане и декларирането на доходите за 2018 г., като обръща специално внимание на свързаните с това промени в образците.
1. Определяне на годишните данъци Въведен е нов механизъм за закръгляване на дължимите годишни данъци (данъка върху общата годишна данъчна основа и данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28), които се изчисляват съответно в образец 2001 и в Приложение № 2 (образец 2021) на годишната данъчна декларация.
Съгласно чл. 48, ал. 8 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г., въпросните данъци се закръгляват към всеки пълен лев след приспаданията по ал. 3 – 6, когато не се ползва отстъпка, или след ползването на отстъпка. Видно от цитираната разпоредба, закръглението вече ще се извършва след като бъдат извършени всички предвидени в закона намаления от определения годишен данък, включително размерът на данъчното облекчение за безкасови плащания по чл. 22д, ал. 2 от ЗДДФЛ и отстъпката от 5 на сто, определена по реда на чл. 53, ал. 6 от същия закон. Според досегашния ред закръглението се извършваше след приспадане на авансово удържаните и/или внесени данъци. На основание § 35 от ПЗР на ЗИД ЗКПО, описаният по-горе нов механизъм ще се прилага и при декларирането на доходите за 2018 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50, поради което са направени необходимите промени в образец 2001, 2001в и 2021.
2. Срок за подаване на годишната данъчна декларация Със ЗИД ЗКПО са направени промени в разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, където е указан срокът за подаване на годишната данъчна декларация. С тях се въвежда начална дата за подаване на формуляра, а именно 10 януари на следващата година. На основание § 36 от ПЗР на ЗИД ЗКПО новият срок ще се прилага и при приемането на годишните данъчни декларации за 2018 г.
Следователно срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. е от 10.01.2019 г. до 30.04.2019 г., което означава, че формулярите няма да бъдат приемани от Националната агенция за приходите (НАП) преди 10 януари, включително когато се подават по електронен път. Декларации, подадени преди началната дата ще се считат за подадени извън законово установения срок и съответно няма да пораждат правно действие за подателя.
Със ЗИД ЗКПО са променени и сроковете за ползване на отстъпката от 5 на сто, регламентирана в чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, но обръщам внимание, че предвид изричната разпоредба на § 37 от ПЗР на този закон, новото правило ще се прилага за данъчните декларации, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г. Това означава, че при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. ще се прилага правилото на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща до 31.12.2018 г. Следователно лицата, които подадат годишната данъчна декларация от 10.01.2019 г. до 31.01.2019 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31.01.2019 г.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП