18 Февруари, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Брой 1 / 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане
с корпоративен данък за 2018 г. Доц. д-р Таня Атанасова-Дренска
Цветана Янкова, данъчен експерт


І. Лица, които са задължени да подават Годишна данъчна декларация.................................................................3
II. Попълване на Годишната данъчна декларация:..............................................................................................................7
III. Начин на подаване на Годишната данъчна декларация..........................................................................................26
IV. Задължение за подаване на Годишен отчет за дейността.......................................................................................26
V. Подаване на декларация в Агенцията по вписванията от предприятия,
които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч..................................................................................................28
Данъчно третиране на възнагражденията, получени от чуждестранни лица от
предоставени услуги по монтаж на материални активи          Десислава Калудова.............................................29

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Особености и нови моменти при декларирането на доходите
на физическите лица за 2018 г.                                                                   Лорета Цветкова......................................................33

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Предоставяне на безплатна храна на външни
за предприятието лица                                                                                    Цветана Янкова, Мина Янкова..........................42
Въпроси и отговори                                                                                             Моника Петрова.........................................................49

ПО НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
Основни промени в Наредба № Н-18 от 13.ХІІ.2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Катя Гущерска
Промени в реда и начина за документиране на сторно операциите.........................................................................52
Промени, касаещи лицата, които извършват сервизно обслужване
и ремонт на ФУ/ИАСУТД.......................................................................................................................................................................54
Изисквания към софтуерите за управление на продажбите
в търговски обекти, както и към лица - производители/разпространители
и потребители на такива софтуери..................................................................................................................................................54
Изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.................................................57
Срокове във връзка с гореописаните промени........................................................................................................................58
Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти..............................................................................................59
Въпроси и отговори....................................................................................................................................................................................61

СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Годишни финансови отчети за 2018 г.                                                 Наталия Чернева..........................................................64
Отчитане и данъчно третиране на финансиранията и субсидиите
от държавата и еврофондовете                                                             Димитър Йорданов, регистриран одитор..........69
Финансиране, отчетност и одит на политическите
партии в РБългария                                                                                       Емил Евлогиев, регистриран одитор.....................78

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Въпроси и отговори                                                                                         Вержиния Заркова.........................................................85

СПРАВКИ
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности
и квалификационни групи професии - 2019 г. .............................................................................................................................89
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2019 г. ...................................................................................94
 

Практики на НАП