26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ДОО И ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Вержиния Заркова

На основание чл.9б, нова ал.3 от НРВПО, когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал.1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график. С измененията в двете наредби, по същество се уеднаквяват трудовото и осигурителното законодателство в случаите на временна неработоспособност на лицата, работещи при условията на сумирано изчисляване на работното време - при определяне нормата на работното време не се вземат предвид толкова часове от графика на лицето, за колкото държавното обществено осигуряване ще му изплати парично обезщетение.
С въвеждането на новата норма се преодоляват несъответствията при отчитането на осигурителния стаж и вписването на дните в осигуряване в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, които се получаваха при прилагането на предходната разпоредба на чл. 9б, ал.2. На практика начинът на отразяване на дните в осигуряване в декларацията, от 01.07.2018 г. е този, който се прилагаше до края на 2017 г.
За илюстрация ще дадем следните примери:
Пример 1:

Br-10-2018-primer1АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП