26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

ПО ЗДДФЛ - Правилно ли са начислени допълнителни осигурителни вноски и ДОД на пенсионер, който е ЕТ но работил на граждански договори за други фирми

Лорета Цветкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Като физическо лице собственик на ЕТ, пенсионер за изслужено време и старост, имам доходи и като работещ по граждански договори. След извършена ревизия от НАП за периода 2012 - 2016 г. получените суми по граждански договори за проверявания период бяха включени в доходите ми, реализирани от дейност като ЕТ и съответо ми начислиха допълнително вноски за здравно осигуряване и данък по ЗДДФЛ. Правилни ли са действията на приходната администрация?


ОТГОВОР: Определянето на вида на дохода има първостепенно значение за целите на облагането му с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В зависимост от източника, видовете доход,  подлежащи на облагане с данък по реда на този закон, са обособени в шест основни групи, както следва:
- доходи от трудови правоотношения;
- доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (ЕТ);
- доходи от друга стопанска дейност;
- доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
-  доходи от прехвърляне на права или имущество; и
-  доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.
На основание чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно
разпоредбите на същия закон.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП