26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

ПО ЗКПО - ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРЕОТСТЪПЕН ДАНЪК ПО РЕДА НА ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО

ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРЕОТСТЪПЕН ДАНЪК ПО РЕДА НА ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка

Дружество-земеделски стопанин, което е производител на непреработена растителна продукция, за 2017 г. е преотстъпило данък по реда на чл.189б от ЗКПО в размер 60 на сто. Преотстъпеният данък е в размер на 24 000 лв.
За да изпълни изискването, предвидено в чл.189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО за инвестиране на данъка в нови сгради и нова земеделска техника в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, дружеството възнамерява да закупи земеделска машина на стойност не по-малко от 48 000 лв.
През 2018 г. решава да закупи машина на стойност 140 000 лв., като през м. юли дружеството получава фактура за авансово плащане на стойност 60 000 лв. без ДДС, която е платена през м. август 2018 г. Окончателната фактура за доставка на машината ще бъде издадена и платена през 2019 г.
Въпрос:
Може ли да се приеме, че е изпълнено изискването за инвестиране на преотстъпения данък за 2017 г. при така изложената фактическа обстановка?


Становище: Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
От цитираната разпоредба е видно, че за да се изпълни изискването за инвестиране, земеделската машина трябва да е придобита в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, т.е. до 31.12.2018 г.
Доколкото ЗКПО не дефинира термина „придобити”, неговото разбиране следва да е подчинено на смисъла, вложен в други нормативни актове с общо приложение. Такъв нормативен акт например е Законът за собствеността (ЗС). Съгласно чл. 77 от ЗС правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Разпоредбата на чл.18 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) постановява, че договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Съгласно чл. 24 от ЗЗД при договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта.
При договори за прехвърляне на собственост върху вещи, определени по своя род, собствеността се прехвърля, щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени.
Съгласно чл.183 от ЗЗД с договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.
От изложеното следва, че трябва да се установи кога в конкретния случай съгласно договора за продажба се прехвърля собствеността върху машината от продавача на купувача. В случай че прехвърлянето на собствеността е през 2018 г., изискването за инвестиране на преотстъпения данък за 2017 г. ще бъде изпълнено.

Практики на НАП