15 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Трудово законодателство - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова, юрист по трудово право

ВЪПРОС: Освен своята длъжност, служител изпълнява и длъжността на колегата си, отсъстващ поради продължителен отпуск. Как се изчислява допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - в процент само върху основното трудово възнаграждение или в процент върху сбора на основното и допълнителното трудово възнаграждение за заместването?


ОТГОВОР: Когато работник или служител освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, той има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение (чл. 259 от Кодекса на труда). Разпоредбата на чл. 259, ал. 1, изр. 2-ро КТ определя характера на това възнаграждение като допълнително.
В текста на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) изрично е предвидено, че брутната работна заплата включва основната работна заплата (т. 1), допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на наредбата, както и възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 КТ (т. 3) и др. Следователно възнаграждението по реда на чл. 259 КТ се изплаща като допълнително към основната работна заплата и е възнаграждение, различно от нея.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работа заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
С оглед на гореизложеното, допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работник или служител, който освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, се изчислява в процент само върху основното трудово възнаграждение. Върху допълнителното трудово възнаграждение по чл. 259, ал. 1, изр. 2-ро КТ не се изчислява допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Лариса Тодорова, юрист по трудово право

Практики на НАП